Авторитарні теорії держави

План

Вступ. 3

Основні теорії виникнення держави. 5

Авторитарна теорія. 8

Предмет теорії держави і права. 10

Список літератури. 13

 


Вступ

Теорія яка перевірена практикою і має науковий характер, вказує шлях державно-правового будівництва, допомагає досягти набільших успіхів у ці справі. Значення теории можна порівняти з людиною, яка знає куди йти і де досягти певних цілей, яких вона прагне.

Хоча практика являється крітерієм істини, теорія повинна передувати з практиці, прогнозувати розвиток держави і законодавства. При допомозі теорії можна і потрібно прогнозувати розвиток державно-правових явищ. Цінність теорії полягає в тому, що вона виконує такі функції: відображає державно правові явища, аналізує і узагальнює їх, прогнозує, моделює і оцінює їх з позицій загально людських цінностей. При допомозі теорії вдалось сформувати концепцію, принципи правової жержави і громадянського суспільства, які почали реалізовуватись в нашому суспільстві.

Теорія являється методом пізнання і розвитку сучасності. Вона дає визначення основних понять і категорі правознавства, які служать методом для галузевих юридичних наук. Наприклад, правильне визначення поняття права має надзвичайно важливе значення не тільки для правознавства, але і для практики, в розвитку і функйіонуванні держави, супільства, політичної і економічної системи. Це має значення для кожної конкретної людини, оскільки загальна теорія займається розробкою концепцій прав людини.

Теорія держави і права потрібна для студентам-юристам, щоб краще зрозуміти історію держави і права. Вона дає теоретичну підготовку до вивчення окремих галузе права. Загальна теорія держави і права допомагає правильно реалізувати і застосовувати норми права, примати законні і обгрунтовані рішення. Без знання дії нормативно-правових актів в часі, просторі, по колу осіб не можна кваліфіковано приймати рішення по справі, вирішувати юридичні спори тощо

Вивчення теорії держави і права має на меті підготувати студентів до аналізу і узагальнення державно правових явищ. Її вивчення необхідне для того, щоб випускники юридичних вузів могли самостійно застосовувати теоретичні знання в практичній роботі, щоб розвивати правове і діалектичне мислення. Теорія держави і права підвищує рівень професійної культури юриста і його правосвідомість.


Основні теорії виникнення держави

Тисячоліття люди живуть в умовах державно-правової дійсності: вони є громадянами (чи підданими) певної держави, підкоряються дер­жавній владі, погоджують свої дії з правовими приписами. Природно, що з давніх часів люди почали замислюватися над причинами і шляха­ми виникнення держави. Цей інтерес спричинив утворення різних те­орій і доктрин. Висловлено десятки, якщо не сотні, суперечливих при­пущень. Разом з тим суперечки про природу держави і права, причини, джерела й умови їх виникнення продовжуються і донині.

Причини цього, по-перше, у складності й багатосторонності само­го процесу виникнення держави і права, труднощах, що об'єктивно існують у його сприйнятті. По-друге, у неминучості суб'єктивного сприйняття цього процесу з боку дослідників. По-третє, множинність цих теорій пояснюється розходженнями історичних і соціальних умов, у яких жили їхні автори, розмаїтістю ідеологічних і філософсь­ких позицій, які вони займали.

Розглянемо основні теорії, що виділяють походження держави і права як специфічну проблему.

Теологічна теорія. Однією з перших теорій походження держави і права була теологічна, яка пояснювала їх виникнення божествен­ною волею. Теологічна теорія відстоює ідеї непорушності, вічності держави, необхідності загального підпорядкування державній волі як влади від Бога, але разом з тим і залежності самої держави від бо­жественної волі, що виявляється через церкву й інші релігійні ор­ганізації. Найбільш яскравий представник — Фома Аквінський.

Патріархальна теорія (засновником був Аристотель, III ст. до н.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні