БІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ І ОРГАНІЧНА ЧАСТИНА ҐРУНТУ

                                         План

1. Біологічні фактори ґрунтоутворення і органічна частина ґрунту

1. 1. РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У ҐРУНТОУТВОРЕННІ

    1. 2. РОЛЬ ВИЩИХ РОСЛИН У ҐРУНТОУТВОРЕННІ 

     1. 3. УЧАСТЬ ТВАРИН У ҐРУНТОУТВОРЕННІ


Біологічні фактори ґрунтоутворення і органічна частина ґрунту.

Як довів В. В. Докучаєв, ґрунт є продукт взаємо­дії живої і неживої природи. Тому живі організми поряд з гірсь­кими породами, повітрям і водою слід розглядати як матеріальну основу ґрунтоутворення. Вони є найпотужнішим фактором генезису ґрунтів. Процес ґрунтоутворення починається з моменту по­селення живих організмів на гірській породі. Вони засвоюють еле­менти літосфери, воду і елементи атмосфери, включають їх у ме­таболізм і повертають у ґрунт в інших формах і співвідношеннях. Отже, в результаті життєдіяльності організмів виникають малий біологічний кругообіг речовин, а також ґрунтові цикли кругообігу цілого ряду хімічних елементів (С, О, Н, N. Р та ін. ).

Життєдіяльність всіх організмів, що населяють ґрунт (мікро­організми, рослини, тварини), та продукти їх життєдіяльності здійснюють найважливіші елементарні процеси ґрунтоутворен­ня — синтез і розкладання органічної речовини, вибіркову акуму­ляцію біологічно важливих елементів, руйнування і новоутворен­ня мінералів, перерозподіл і акумуляцію речовин тощо. Все це визначає загальний хід процесу ґрунтоутворення і формування ро­дючості ґрунту.

Ґрунт одночасно населяють представники всіх чотирьох царств живої природи — прокаріоти, гриби, рослини, тварини

Проте функції організмів кожного царства в ґрунтоутворенні різні.  

1. 1. РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У ҐРУНТОУТВОРЕННІ

Мікроорганізми, які населяють ґрунт, дуже різно­манітні за складом і за характером біологічної діяльності. Тому їх роль у формуванні ґрунтів надзвичайно складна і різноманітна. Мікроорганізми існують на Землі мільярди років, вони є найстародавнішими ґрунтоутворювачами, бо з'явились на землі задовго до появи вищих рослин і тварин. Крім ґрунтоутворення їх діяль­ність значною мірою визначає властивості осадових порід, склад атмосфери і природних вод, геохімічну історію багатьох елемен­тів (С, N, S, Р, О, Н та ін. ). В біосфері вони здійснюють такі про­цеси, як фіксація атмосферного азоту, окислення аміаку і сірко­водню, відновлення сульфатів і нітратів, акумуляція сполук за­ліза і марганцю, синтез в ґрунтах біологічно активних речовин — ферментів, вітамінів, амінокислот тощо. Мікроорганізми беруть безпосередню участь в руйнуванні мінералів і гірських порід в про­цесі біологічного вивітрювання.

Проте основною функцією мікроорганізмів в ґрунтоутворенні є розкладання органічних решток рослинного і тваринного походження до гумусоутворення і повної мінералізації.

У процесі ґрунтоутворення беруть участь бактерії, водорості, лишайники, амеби, мікронематоди, джгутикові, війчасті, гриби і актиноміцети. Є дані про присутність в ґрунтах неклітинних форм мікроорганізмів (вірусів, бактеріофагів).

Основна маса мікроорганізмів зосереджена в горизонті поши­рення кореневих систем на глибині 10—20 см десятки і сотні мільйонів штук. За­гальна маса мікроорганізмів ор­ного горизонту (25—30 см) ста­новить близько 10 т/га. Високо-родючі окультурені ґрунти міс­тять найбільше мікроорганізмів. Розглянемо більш детально роль окремих груп мікроорганіз­мів в ґрунтоутворенні.

Бактерії — найчисленніша і найрізноманітніша група мікро­організмів, що населяє ґрунт. Відомо близько 50 родів і 250 ви­дів ґрунтових бактерій. Специ­фічне значення в ґрунтоутворен­ні мають три групи бактерій, а саме: справжні бактерії, актино­міцети і міксобактерії.

Справжні бактерії поділяють на дві групи: спорові і неспорові. Одночасно за характером засво­єння вуглецю їх

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні