Бібліотечно-бібліографічний менеджмент 16-30

План

16. Завдання та основні напрямки наукової організації праці в бібліотеках.  

17. Принцип розподілу праці в бібліотеці.  

19. Визначення поняття та завдання нормування праці 

20. Основні види норм.  

21. Методи, які використовуються для збирання інформації при всановленні норм праці (хронометражні, фото хронометражні, метод моментного дослідження і т. д. )

22. Значення та принципи планування роботи бібліотек.

23. Види планів роботи бібліотек.  

24. Методика складання річного плану роботи бібліотеки. Розрахунок основних показників.  

25. Загальні принципи стратегічного управління бібліотекою.  

26. Етапи стратегічного планування діяльності бібліотеки.  

27

Стратегічний план як практична реалізація стратегічного планування.  

29. Значення звітності в роботі бібліотек.  

30. Основні джерела статистичної інформації про діяльність бібліотек.

 

16. Завдання та основні напрямки наукової організації праці в бібліотеках

Наукова організація праці вирішує три завдання:

- Виробничо-економічну - досягнення найвищої ефективності виробництва та праці; для бібліотечної діяльності це конкретно виражається в підвищенні продуктивності праці;

- Соціальну - всебічне (духовне і фізичне) розвиток особистості;

- Психофізіологічну - вивчення впливу на продуктивність праці психофізіологічних факторів.

Основними напрямками НОП в бібліотечній справі є:

- Поділ і кооперація бібліотечного праці;

- Впровадження передової технології та прогресивних методів праці;

- Вдосконалення організації робочих місць і поліпшення умов праці;

- Нормування і планування бібліотечної праці.

 

17. Принцип розподілу праці в бібліотеці.

Поділ праці в бібліотеці - це розмежування функцій між її структурними підрозділами, а також розподіл обов'язків між співробітниками.

Поділ праці є основою його наукової організації, оскільки дозволяє правильно розподілити обсяг робіт і функціональні обов'язки як структурних підрозділів бібліотеки, так і окремих співробітників, підвищує відповідальність кожного за доручену ділянку роботи.

В основу поділу праці в бібліотеці можуть бути покладені різні принципи. При цьому повинні враховуватися цільова установка і спрямованість діяльності бібліотеки, складу її читачів і фондів, юридичний статус, обсяг робіт, умови, в яких існує бібліотека і т. п. Цими факторами визначається структура конкретної бібліотеки. У загальнодоступній бібліотеці чільним в поділі праці є функціональний принцип, який полягає в тому, що кожен структурний підрозділ бібліотеки (відділ, філія, сектор, група) зобов'язана виконувати певну, строго окреслену функцію, наприклад комплектування фондів, обслуговування читачів, довідково-бібліографічне обслуговування і т. д. В залежності від обсягу робіт структурний підрозділ може виконувати не одну, а кілька споріднених функцій. Так, в загальнодоступних бібліотеках нерідко об'єднуються відділи комплектування та обробки, зберігання і використання фондів. Структура бібліотеки повинна бути побудована таким чином, щоб відділи, філії, сектора, групи в сукупності забезпечували виконання всіх функцій, покладених на дану бібліотеку. При розподілі кола обов'язків між відділами бібліотеки важливою умовою є централізація функцій, тобто максимально повне зосередження певних процесів в рамках одного відділу. Це дозволяє звести

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10