Біблія - священна книга християн

Всі течії християнства своїм Свя­тим Письмом вважають Біблію. Вона складається з двох основних частин — Старого та Нового Запо­вітів. Перша, давня частина Біблії — Старий Заповіт, як зазначалося, визнається також іудаїзмом.

Старозаповітна частина Біблії займає 4/5 усього тексту Біблії і відома у двох варіантах. Масоретський текст (Танах), прийнятий в іудаїзмі, написаний дав­ньоєврейською. Він складається з трьох книг:

1) П'ятикнижжя;

2) Пророки; 

3) Писання.

Головним є П'ятикнижжя (Буття, Вихід, Левіт, Числа і Повто­рення Закону). Тут йдеться про створення Богом сві­ту і людини, про гріхопадіння Адама та Єви, всесвіт­ній потоп, про заповіт, який заповідав Бог людям, та регламентацію життєдіяльності людини, що викладе­на у відомих десяти заповідях. Старий Заповіт, пере­кладений на грецьку мову (Сегггуагінта), містить 50 книг. До них ставлення християн різне: протестан­ти визнають 39 книг, православні — 11 книг вважа­ють неканонічними, а католики — визнають їх друго-канонічними.

Загалом історія створення старозаповітної части­ни Біблії обіймає період у кілька століть (з IX ст. до н. е. — по 60-ті роки II ст. до н. е. ).

У Новий Заповіт, що сформувався протягом І— II ст. н. е. , богослови відібрали 27 книг, текст яких є єдиним для усіх християн. Він складається з чотирьох Євангелій — від Матвія, Марка, Луки та Іоанна, в яких розповідається про прихід Спасителя (Месії) Ісуса Христа, про його життя, смерть і воскресіння. В інших книгах (Діяннях і Посланнях апостолів, в Одкровенні Іоанна Богослова (Апокаліпсис)) опису­ється життя Христа, поширення християнства, тлума­читься віровчення, даються пророцтва про страшний суд та кінець світу. Канонізація Нового Заповіту від­бувалася у складній боротьбі.

Наводимо перелік книг та розділів Біблії.  

КНИГИ СТАРОГО ЗАПОВІТУ

І. П’ятикнижжя Мойсееве

1. Перша книга Мойсеева: Буття (1 М. )

2. Друга книга Мойсеева: Вихід (2 М. )

3. Третя книга Мойсеева: Левіт (З М. )

4. Четверта книга Мойсеева: Числа (4 М. )

5

П'ята   книга   Мойсеева: , Повторення   Закону (5М. )

 Книги історичні

1. Книга Ісуеа Навина (книга Єгошуї) (Єг. )

2. Книга Суддів (Суд. )

3. Книга Рут (Рут)

4. Перша  книга   Самуїлова  (або   Перша  книга царів) (1 Сам. )

5. Друга книга Самуїлова (або Друга книга царів) (2 Сам. )

6. Перша книга царів (ГЦар. )

7. Друга книга царів (2 Цар. )

8. Перша книга хроніки (1 Хр. )

9. Книга Ездри (Езд. )

10. Книга Неємії (Неєм. )

11. Книга Естер (Ест. )

ІІІ. Книги навчальні і поетичні

1. Книга Йова (Йов. )

2. Книга Псалмів (Пс. )

3. Книга Приповістей Соломонових (Пр. )

4. Книга Екклезіястова, або Проповідника (Еккл. )

5. Пісня над піснями Соломона (Пісн. )

IV. Книги пророцькі

1 2 3 4 5