Біоіндикація якості води

План

Методи оцінки якості води

Біоіндикація за системою сапробності

Біоіндикатори

Особливості біоіндикації у водоймах різного типу

Методи оцінки якості води

Оцінка якості води є ключовим завданням будь-яких захо­дів в галузі водокористування, раціонального природокорис­тування та проведення природоохоронних дій у водоймах. Якість води оцінюють за широким спектром показників — фізико-хімічних (гідрохімічних, гідрофізичних, гідрологіч­них) та біологічних (гідробіологічних, бактеріологічних).

Застосування фізико-хімічних методів передбачає визна­чення абіотичних чинників: температури, прозорості води, кон­центрації завислих речовин, іонного складу, мінералізації, кон­центрації біогенних елементів, органічної речовини, розчинено­го у воді кисню, різноманітних токсикангів, показника рН тощо. Традиційно якість води визначається хімічними методами. Для цього на кількох ділянках водойми відбирають проби води, які потім детально аналізують у спеціально обладнаних лабора­торіях. Для визначення хімічного складу води, виявлення у ній забруднюючих речовин використовують різноманітні реактиви та прилади. За їх допомогою можна отримати точні данні про забруднювачі та їхню концентрацію. Але такі підходи до визна­чення якості води мають свої недоліки, а саме:

• у разі, коли концентрації речовин невисокі, складно точно оцінити, наскільки вони шкідливі для мешканців водойми та людини;

• методи не враховують можливої взаємодії забруднюю­чих речовин, за якої токсичність їх збільшується;

• можна оцінити якість води тільки на момент відбору проби, але вони не дозволяють виявити аварійні скиди, що могли відбуватися на водоймі в минулому.

Крім того, ці методики потребують значних матеріальних затрат і часу, вони досить складні, їх можуть виконувати лише спеціалісти високої кваліфікації.

Біологічні методи оцінки якості води базуються на ро­зумінні того, що абіотичні властивості води визначають спектр видів, здатних тут мешкати

Знаючи умови, за яких розвива­ються ті чи інші види водних рослин і тварин, за складом біоти у водоймі можна, відповідно, визначити її екологічний стан. Під біологічною оцінкою якості води розуміють систематичне використання біологічних відповідей на зміни характеристик навколишнього середовища, тобто на зміни стану екосистеми. Біологічні методи ґрунтуються на вивченні кількісного та якісного складу населення водойми (бактерій, рослин, тва­рин) та змін, що відбуваються в їхніх угрупованнях. Склад водних організмів різних водойм, а, нерідко, і різних ділянок однієї водойми неоднаковий та визначається особливостями середовища, яке їх оточує. Кожен вид потребує для свого існу­вання певних умов та не здатен набути розквіту там, де їх не­ма. Тому найкращими приладами, за якими можна оцінити якість водного середовища, є самі мешканці водойми.

Біологічні методи оцінки якості води мають ряд переваг перед хімічними і фізичними, оскільки угруповання живих організмів віддзеркалюють усі зміни водного середовища, од­ночасно реагуючи на комплекс різноманітних природних та антропогенних чинників, у тому числі забруднювачів. Оцінка ступеня забруднення водойми за складом її населення дозво­ляє швидко визначити її санітарний стан, трофічний статус, ступінь і характер забруднення, шляхи його поширення у во­доймі. Метод біоіндикації дозволяє оцінити наслідки як постійного, так і залпового забруднення, оскільки відповідь біоти усереднює «ефект забруднення» у часі. І, зрештою, біо­логічні методи дозволяють оцінити спроможність та інтен­сивність перебігу процесів самоочищення у водоймі та віднов­лення екосистеми після дії забруднювача.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні