Бізнес-центр як недержавна підприємницька структура

Бізнес-центр як недержавна підприємницька структура 

Сьогодні в Україні відсутні діючі механізми підтримки, розвитку і захисту малого бізнесу, на відміну від того, як це відбувається у високорозвинутих країнах. Але Державний комітет України з питань регуляторної політики та підпри­ємництва надає великого значення регіональній політиці підтримки малого бізнесу і розвитку його відповідної інфра­структури. Формуються мережі регіональних і міських бізнесів-центрів, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, технологічних парків тощо, що можуть надавати реальну консультативну, інформаційну, навчальну, кадрову й інші види підтримки суб'єктам підприємницької діяльності на по­чаткових етапах їхнього створення.

Бізнес-центр — це, як правило, недержавна підприємницька структура, створена на суспільних засадах за сприяння місцевої влади й іноземних організацій з метою підтримки малого підприємництва в регіоні.

Діяльність бізнес-центру передбачає, що в ньому за­безпечується на паритетній і регулярній основі, на принципах соціального партнерства співробітництво працівників органів місцевого самоврядування, об'єднань підприємців, громадських і профспілкових організацій працівників недержавного сектора економіки (рис. 1).

Досить важливо в діяльності бізнес-центру орієнтуватися на малі підприємства, керовані власниками. Будучи власником, малий підприємець безпосередньо залежить від прибутків і збитків. За умов конкурентної боротьби це є значним стимулом ефективного управління підприємством. Таким чином, якщо через брак коштів виникає потреба звузити коло тих, кому надається підтримка з боку бізнес-центру то, насамперед, варто підтримувати підприємства, якими управляють власник, менеджер-власник і приватні підприємці

 

Рис. 1. Взаємозв'язки бізнес-центру з владою і підприємницькими структурами 

Доцільним є також створення на базі бізнес-центрів спе­ціалізованих клубів, таких, наприклад, як клуб підприємців, клуб бухгалтерів і інших, з метою проведення семінарів з різних напрямків господарської діяльності, проблемних питань звіт­ності підприємств, оподатковування і, в обов'язковому порядку, з запрошенням до участі в їхній роботі висококваліфікованих фахівців відповідної галузі знань.

Організаційна структура бізнес-центру відображена на рис. 2.

Координаційний напрямок — це координація діяльності всіх структурних ланок бізнес-центру:

  • розподіл обов'язків і повноважень між структурними підрозділами центру;
  • узгодження напрямків діяльності всіх структурних підрозділів;
  • оперативне управління вирішенням поточних і страте­гічних завдань.  

Рис. 2. Організаційна структура бізнес-центру 

Організаційний напрямок включає в себе розробку загальних питань регіональної політики підтримки малого і середнього бізнесу:

- пошук пріоритетних напрямків розвитку регіону;

- розробка концепцій і програм розвитку малого бізнесу;

- організація взаємодії і зворотного зв'язку між місцевою владою і підприємницькими структурами;

- лобіювання законодавства в питаннях малого бізнесу.

Освітній напрямок спрямований на проведення активного навчання і перепідготовки, переважно за економічними спе­ціальностями:

- надання початкової економічної освіти як головного підґрунтя, необхідного для ведення власної справи;

- проведення тренінгів, семінарів в галузі маркетингу, менеджменту і фінансового аналізу;

- навчання програмам бухгалтерського обліку з орієнта­цією на міжнародні стандарти і використання сучасної комп'ютерної техніки;

- навчання роботі з програмами бізнес-планування і стратегічного прогнозування;

- проведення тестування на можливість ведення власної справи.

Інформаційний напрямок включає в себе надання інформації і допомогу бажаючим почати підприємницьку діяльність:

- розробка, поширення і відновлення пакетів документів,

необхідних для створення підприємницьких структур різних організаційних форм;

- надання юридичних консультацій з питань реєстрації і відкриття підприємств;

- інформування підприємців і розробка бізнес-проектів для одержання

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні