Бізнес-інформація - поняття, специфіка, види

План 

1. Поняття бізнес-інформації

2. Види та специфіка бізнес-інформації

Література 

Поняття бізнес-інформації

У інформаційному суспільстві акцент уваги і значущості зміщується з традиційних видів ресурсів на інформаційний ресурс, який, хоча завжди існував, не розглядався ні як економічна, ні як інша категорія; ніхто спеціально не говорив про нього і тим більше не вводив жодних визначень.

Одним з ключових понять при інформатизації суспільства стало поняття «Інформаційні ресурси», тлумачення і обговорення якого велося з того моменту, коли почали говорити про перехід до інформаційного суспільства. Цьому питанню присвячено досить багато публікацій, в яких відбилися і різні думки і визначення, і різні наукові школи, що розглядають ці поняття.

У ГОСТ 7. 0-99 міститься наступне визначення Інформаційних ресурсів:

Інформаційні ресурси – це сукупність даних, організованих для здобуття достовірної інформації, де

Дані – це інформація, оброблена і представлена у формалізованому вигляді для подальшої обробки.

Макарова Н. В. розглядає інформаційні ресурси як окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних системах).

Треба розуміти, що документи і масиви інформації, про які говориться, не існують самі по собі. У них в різних формах представлені знання, якими володіли люди, що створювали їх

Таким чином, інформаційні ресурси – це знання, підготовлені людьми для соціального використання в суспільстві і зафіксовані на матеріальному носієві.

Інформаційні ресурси суспільства, якщо їх розуміти як знання, відчужені від тих людей, які їх нагромаджували, узагальнювали, аналізували, створювали і тому подібне Ці знання матеріалізувалися у вигляді документів, баз даних, баз знань, алгоритмів, комп'ютерних програм а також витворів мистецтва, література, науки.

В даний час не розроблена методологія кількісної і якісної оцінки інформаційних ресурсів, а також прогнозування потреб суспільства в них. Це знижує ефективність інформації, що нагромаджується у вигляді інформаційних ресурсів, і збільшує тривалість перехідного періоду від індустріального до інформаційного суспільства. Крім того, невідомо, який об'єм трудових ресурсів має бути задіяний у сфері виробництва і поширення інформаційних ресурсів в інформаційному суспільстві. Поза сумнівом, в майбутньому ці проблеми будуть вирішені.

Інформаційні ресурси країни, регіону, організації повинні розглядатися як стратегічні ресурси, аналогічні за значимістю запасам сировини, енергії, копалин і іншим ресурсам.

Розвиток світових інформаційних ресурсів дозволив:

Перетворити діяльність по наданню інформаційних послуг в глобальну людську діяльність;

Сформувати світовий і державний ринок інформаційних послуг;

Утворити всілякі бази даних ресурсів регіонів і держав, до яких можливий порівняно недорогий доступ;

Підвищити обґрунтованість і оперативність рішень, що приймаються, у фірмах, банках, біржах, промисловості, торгівлі і ін. за рахунок своєчасного використання необхідної інформації.

У сучасних умовах активної співпраці України з країнами Заходу важливу роль грає якісне і оперативне інформування партнерів не лише в області науково-технічної, але і бізнес-інформації.

З розвитком ринкових стосунків з'являються забезпечення фахівців, що не виникали до теперішнього часу завдання, повним набором економічної і комерційної інформації, без якої неможлива нормальна підприємницька діяльність. Причому ця інформація потрібна фахівцям не від випадку до випадку, а постійно.

ГПНТБ України – одна з перших усвідомила необхідність надання «business-information», результатом чого стало розширення тематики комплектування, включення до фондів економічної,

1 2 3 4