Цивільно-правові норми - структура, ознаки та співвідношення з іншими нормами

Зміст

Вступ. 3

1. Поняття цивільно-правових норм. 5

2. Структура та ознаки цивільно-правових норм. 10

3. Співвідношення цивільно-правових норм з іншими нормами. 17

Висновки. 21

Список використаної літератури. 24

 

Вступ

      Цивільне право — це сукупність цивільно-правових норм, які регулюють на засадах юридичної рівності відносини власності в її різноманітних формах, товарно-грошові відносини і деякі особисті немайнові відносини за участю громадян, організацій та інших соціальних утворень з метою повнішого задоволення матеріальних і духовних потреб громадян.

      Метою даної роботи є визначення ролі цивільно – правових правових норм в суспільному житті людини, їх класифікація, аналіз їх співвідношення і взаємодії з іншими соціальними нормами, функціонування норм  в умовах різних політичних режимів, форми викладу їх у статтях нормативно-правових актів.   В цьому дослідженні здійснена спроба порівняння точок зору різних авторів по вищеперерахованих питаннях. З метою найбільш детального і докладного висвітлення  основних аспектів представленої теми,  об’єктивного аналізу проблем, які вона включає,  робота розділена на три розділи.

        Право, як сукупність відомих загальнообов'язкових норм (право в об'єктивному змісті), має своєю загальною задачею регулювання відносин між людьми. Одні з цих відносин воно регулює примусовим образом, так що окремі частки особи своєю волею, своїми частками угодами їх змінити не можуть: усі визначення в цій області виходять з одного єдиного центра, від однієї єдиної волі - волі держави. Так саме обстоїть справа в сфері державного права, карного права і т. д. - словом, у сфері публічного права

І в цьому змісті публічне право може бути характеризоване як система юридичної централізації: усе воно перейнято духом субординації, принципом влади і підпорядкування.

        Актуальність обраної для курсової роботи теми обумовлюється виключно важливим значенням вивчення та реформування цивільного правова у сучасній ситуації в Україні.

 

 

      На сучасному етапі суспільного розвитку цивільні права і обов'язки виникають з дій громадян і організацій в таких випадках:

· з угод, передбачених законом, а також з угод, хоч і не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;

· з адміністративних актів, у тому числі для державних, та інших громадських організацій - з актів планування;

· внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, а так само внаслідок придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав;

· внаслідок інших дій громадян і організацій.

      Об`єктом дослідження в курсові роботі є цивільно-правові норми.

   Предметом дослідження в курсовій  роботі є система наукових знань, нормативних актів, яка регулює всі взаємозв’язки і взаємозалежності, що присутні в проблемі цивільно - правових норм.

   Основна мета курсової  роботи полягає у комплексному вивченні як теоретичних, так і практичних організаційно-правових питань цивільно – правових  норм, з яких складається Цивільне право України.  

  Теоретико-методологічною основою роботи є діалектичний, логічний, порівняльний, системний та історичний методи наукового дослідження.

   В процесі дослідження запланованих питань використовувались праці  вчених, які займалися загальними проблемами цивільного права, інших галузей юридичної науки. Особлива увага була приділена працям вчених-юристів, які займалися дослідженням проблем поняття та структури цивільно – правових норм та співвідношення їх з іншими нормами, зокрема,Панченка М. І. , Харитонова Є. О. , Шевченка Л. М. , та інших 

 

 

 

 

 

1. Поняття цивільно-правових норм

 

  На деякому етапі розвитку суспільства виникає потреба впорядкування існуючих в ньому відносин. Не можна уявити людське суспільство без регулювання поведінки людей за допомогою визначених зразків, моделей, масштабів. З них і складаються в результаті багаторазового повторення норми, на які в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні