Становлення сучасної цивілізації та економічної єдності світу

і увійде до єдиної сім’ї економічно, полі­тично і соціально розвинених націй як органічний елемент сучасного цілісного, взаємопов’язаного і взаємозумовленого світу.

Література 

1. Вступ до економічної теорії: Підручник. / За ред. З.Ватаманюка. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2007. – С.107-140.

2. Гейгер Дж., Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1996. – С.25-53.

3. Економічна теорія: політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – С.60-92.

4. Леоненко П.М., Черепкіна О.І. Сучасні економічні системи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – С.68-130.

5. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: Навчальний посібник. – К.: Знан­ня, 2007. – С.67-122.

6. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За ред. Л.Ю.Мельника. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.54-190.

7. Самуельсон П.А., Нордгауз В.Д. Макроекономіка / Пер.з англ. – К.: Основи, 1995. – С.52-55, 479-498.

8. Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А.А.Чухно. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.13-121.

9. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Учебник / Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – С.733-770.

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні