Держава і політична система суспільства

Завдання дослідження:
  1. Визначити поняття та окреслити ознаки політичної влади;
  2. Привести структурно-функціональну характеристику політичної системи суспільства;
  3. Дослідити місце та роль держави у політичній системі суспільства.

1. Поняття та ознаки політичної влади

Влада, як і політика, — одне з фундаментальних начал суспільства. Вона скрізь, де є стійкі об'єднання людей: у родині, виробничих колективах, організаціях і установах, у всій державі. Йдеться про верховну, політичну владу. Водночас владу не можна ототожнювати з політикою. Оскільки поняття політики ширше, ніж поняття влади. Влада разом з політикою є базовим поняттям політичної науки, одним із найдавніших складових політичного знання. Боротьба за владу, її здійснення є сенсом діяльності суб'єктів політичного процесу, вона супроводжує політичне життя людства протягом усієї його історії.

Поряд із суспільством, влада пройшла еволюційний шлях зміни власних форм. У первісних суспільствах влада була анонімною, розпорошеною серед членів роду і племені та виявлялась у слідуванні звичаям, традиціям і віруванням, що позбавляло її політичного характеру. З ускладненням соціальних потреб, появою нових видів діяльності, пов'язаних із суспільним поділом праці та посиленням інтенсивності взаємодії індивідів, анонімна форма влади закономірно змінилася на індивідуалізовану.

Зростання соціальної нерівності стимулювало процес інституціалізації влади — створення спеціальних інститутів, які здійснювали функції вираження загальних інтересів, управління і забезпечення порядку

І поряд із процесом ускладнення або диверсифікації соціальних відносин, влада поступово набувала політичного характеру.

Отже, влада існує в будь-якому суспільстві та є результатом існування відмінності інтересів. Водночас влада відрізняється від панування, оскільки їй властиві два елементи: а) матеріальний примус, б) переконання тих, що підпорюються, у справедливості підкорення. Відсутність другого елемента перетворює владу на панування, тому панування — більш вузьке поняття, ніж влада, і завжди пов'язане зі застосуванням силової технології. На цій основі французький політолог М. Дюверже відзначив двоякість влади: з одного боку, вона є інструментом панування одних груп суспільства над іншими, з іншого — ефективним засобом інтеграції та забезпечення соціальної солідарності всіх членів суспільства.

Водночас політична влада — це специфічний вид регулювання соціальних процесів. У суспільстві можливі три види регулюючих взаємодій суб'єктів політики з використанням влади: ксеничний, що передбачає монопольне правління одноосібного суб'єкта при фактичному відчуженні від неї всіх інших суб'єктів політики; химерний — правління всіх, незалежно від їх можливостей і компетенції; симбіозний — розумне правління на основі суспільної домовленості та правового розподілу владних повноважень. Представники різних філософсько-політичних напрямків при визначенні влади акцентують увагу на тих елементах, які, на їх думку, є найважливішими. У сучасному суспільстві боротьба за владу також слугує полем найгостріших (практичних) битв у всіх сферах суспільного життя: в політиці, економіці, культурі та на всіх рівнях соціальної організації. Базуючись на цьому, виділяють владу економічну, політичну, правову, військову, духовну, сімейну. Водночас дослідники доводять, що кожному різновиду влади притаманні певні ознаки універсального характеру [7, c. 217]:

— тип поведінки (управління діями інших людей, керівництво державою);

— властивість характеру (спроможність нав'язати свою волю іншим);

— спосіб досягнення цілі (свідоме визначення мети, а також шляхів і способів її досягнення);

— відносини підпорядкування (у межах групи

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні