Держава і політична система суспільства

(Основний закон) України зі змінами та доповненнями. - К. - 1996.Коментар до Конституції України. - К. - 1996.Білоус А. О. Політико-правові системи: Світ і Україна: Навчальний посібник. К. АМУПП. 1997.Білоус Л.С. Політичні обєднання україни. К. 1993.Жовніренко П. Діяльність громадських організацій: корисні поради // Соціальна політика і соціальна робота. 2000, №3/4.Кравчук М. В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. третє видання, змін. і доповн. Тернопіль: Карт-Бланш. 2002. 247 с.Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. М. -2005. 265 с.Марченко М. Н. Теория государства и права: Учебник. М. Проспект. 2005. 321 с.Молодь. Громадські організації. Громадянське суспільство. Матеріали міжнародної наукової конференції 27-28 вересня 2001р, –К.: Міленіум, 2001.Оксамытный В. В. Теория государства и права: Учебник. М. Омега-Л. 2005.Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер. 2001. 176 с.Політологія: наука про політику. За заг. ред. В.Г. Кремень, М.І.Горлач. –Київ-Харків: Єдінорог, 2001.Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. Х.: Консум. 2006. 656 с.Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. К.: Либідь. 2002. 576 с.Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копейчикова. К. Юрінком Інтер. 1998. 320 с.Політологія / Ф. М. Кирилюк, М. І. Обушний, М.І. Хильки та ін.; За ред. Ф. М. Кирилюка. К.:Здоровя. 2004. 776 с.Теорія держави і права: Підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомир, В. С. Ковалевський; За ред. С. Л. Лисенкова. К.: Юрінком Інтер. 2005. 448 с.Теорія держави і права: Навчальний посібник / Упоряд. Л. М. Шестопалова. К.: Прецедент. 2006. 197 с.Участь профспілок у політичному житті України / Ред. С.Коропчук. –К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2002.Шабров о.Ф. Политическая система: демократия и управление обществом // Государство и право,. 1994, №5.Якушин В.М. Політична система і політичний режим / Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку // Політична думка, 1993, №1
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні