Держава і політична система суспільства

інших соціальних явищ.

Крім того, політичні норми передбачають політичну відповідальність. Специфіка цього виду відповідальності полягає в тому, що вона наступає не тільки за протиправні дії, але й за політичні прорахунки, нерішучість, політичну неуважність, необачність тощо. Така відповідальність може бути у вигляді критики, осуду, позбавлення довіри, аж до відкликання обранця. До політичних санкцій, які закріплені у нормах права, відносяться: припинення та заборона політичної діяльності, відмова у реєстрації, попередження, штраф, заходи юридичної відповідальності (в залежності від ступеня суспільної небезпеки діяння та розміру завданих збитків).

3. Політичні відносини - це врегульовані політичними нормами стосунки між суб'єктами політики, в результаті яких ці суб'єкти набувають і реалізують права і обов'язки.

Для характеристики зв'язків, що встановилися між різними суб'єктами політики використовують такі параметри:

- політичні функції (як напрям взаємодії). До політичних функцій належать: а) політичне цілевизначення; б) владнополітична інтеграція суспільства; в) регулювання соціально-політичної діяльності; г) забезпечення цілісного впливу управління на суспільні процеси;

- політичний процес (як зміст діяльності) - це діяльність усіх суб'єктів політичних відносин, що спрямована на формування, функціонування або зміну політичної системи суспільства. Основними формами прояву політичного процесу є прийняття і виконання політичних рішень, організація і здійснення контролю за діяльністю та розвитком політичної системи в цілому та її елементів;

- політичний режим (як умови, обставини діяльності) - це політична обстановка в суспільстві, що реально складається і характеризується участю народу, націй, соціальних прошарків і груп, громадян у політичних відносинах, методами здійснення політичної влади.

4. Політична культура - це рівень знань та уявлень про політику, ставлення до неї, що мотивує політичну поведінку громадян

Основу поняття "політична культура" становить політична свідомість, яка поділяється на політичну ідеологію та політичну психіку.

Політична свідомість - це сукупність почуттів і уявлень, поглядів і емоцій, оцінок і установок, що виражають ставлення людей до здійснюваної і бажаної політики та визначають здатність людини до участі у справах суспільства і держави[6, c. 78].

Структура політичної свідомості складна й суперечлива. Згідно з функціональним принципом класифікації, у ній можна виділити такі аспекти:

- політико-психічний (почуття, настрої, наміри, мотиви, установки, переконання, воля тощо);

- політико-дієвий (свідомість консервативна, ліберальна, реформістська, радикальна).

Політична ідеологія - це систематизований вираз поглядів держави, соціальних прошарків і груп, усього населення країни на політичну організацію суспільства, форму держави, відносини між різними політичними суб'єктами, їх роль у житті суспільства, відносини з іншими державами і націями. Складовими політичної ідеології є відповідні ідеї, теорії, концепції, доктрини тощо.

Політична психіка - це узагальнена система почуттів, звичок, потреб, емоцій, настроїв та уявлень людей щодо стану та перспектив розвитку політичного життя суспільства.

5. Політична діяльність - це певна сукупність послідовних дій суб'єктів політики, що мають політичне значення. Елемент, що пов'язує і забезпечує взаємодію усіх компонентів, а також реалізує завдання і функції політичної системи.

Прикладами можуть бути: управління політичною організацією, підготовка програми або статуту партії, участь у пікетуванні або демонстрації, участь у зборах або переговорах, агітаційна чи

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні