Держава і суспільство

організованості, консолідує суспільство, забезпечує порядок,  як необхідну умову його нормальної життєдіяльності. У суспільстві влада необхідно, вона забезпечує організованість і порядок, координуючі дії всіх суб’єктів суспільних відносин.

Соціальна влада є організована сила, що забезпечує здатність тієї чи іншої особи підкоряти своїй волі інших осіб, використовуючи різні методи, у тому числі й примус.

Сучасна ситуація, коли суспільство знаходиться в стані перехідності, становленні, характеризується несталою системою суспільних відносин. Немає достатньої чіткості в соціальній деференції, у визначеності індивідуальних і групових інтересів. Сучасні зміни соціальної структури обумовлюють два різноспрямовані процеси: укладання соціальної диференціації і її спрощення. Укладання відбувається унаслідок виникнення нових форм власності (змішаної, приватної, акціонерної, кооперативної).

Соціальна структура сучасного суспільства характеризується крайньою соціальною нестійкістю, соціальною поляризацією, розшарування на бідних і багатих. Диференціація доходів населення: нижче за середнє рівня заробітна плата у працівників культури, мистецтва, охорони здоров’я, освіти, сільського господарства; вище за середній рівень – будівництва, транспорту, матеріально-технічного постачання, фінансів, кредитування, Чинником, що знижує реальний рівень заробітної плати в масштабах, неадекватних падінню виробництва, безробіттю. Процеси диференціації вираженні і в сфері споживання. У системі чинників обумовлених споживача поведінка, домінуючим є належність індивіда до певного соціального шару і його рід занять, економічний стан, соціальний статус, спосіб життя.

Окрім економічних  змін на соціальну структуру зробили вплив і інші чинники.

Поняття держави, її співвідношення з суспільством

Основою будь-якого суспільного розвитку є спосіб виробництва матеріальних благ. Саме він визначає політичні, соціальні, духовні, моральні процеси життя в суспільстві.

Економічна структура суспільства є його реальним економічним базисом, а політичні, ідеологічні та юридичні явища – надбудовою

До політичної надбудови належить і держава.

Держава – явище виняткове, різнобічне і багатогранне.

Держава – організація політичної влади домінуючої частини населення у соціально неоднорідному суспільстві, яка забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснює керівництво ним в інтересах цієї частини, а також управління загально суспільними справами; ядро політичної системи суспільства. [12] Тільки держава виступає офіційним представником усього населення, суспільства і є уособленням суверенітету народу, природним реалізатором його права на політичне самовизначення і здатна забезпечити і захистити основні права людини, всіх хто перебуває на її території спроможна задовольнити загальносоціальні потреби, функції у керівництві суспільством, має у своєму розпорядженні специфічний апарат, без якого виконувати зазначені функції неможливо, володіє суверенною, повною самостійною владою, формально незалежною.

Держава – політико – територіальна суверенна організація політичної влади більшості населення або частини суспільства, що має специфічний апарат управління і примусу, здатна за допомогою права робити свої веління загальнообов’язковими, здійснювати керівництво й управління загальносуспільними справами і виступає як суб’єкт міжнародних відносин.

Правознавці прадавнини характеризують державу:

Г. Гроцій: « Держава є досконалим союзом вільних людей,  укладеним для дотримання права, загальної корисності. »

В. Гумбальт: «Держаав – це організаційне утворення однорідною владною верствою на умовах міцної централізації. »

Г. В. Ф. Гегель: «Держава є нічим іншим, як вміння поняття - свобода . »

Соціальна сутність держави полягає у здатності держави забезпечувати – у процесі свого функціонування і розвитку – задоволення основною потребою усього суспільства, а також створення умов для можливого,  за наявних конкретно - історичних обставин, задоволення потреб й інтересів окремих  груп індивідів та їхніх спільнот.

Держава повністю не зливається з

1 2 3 4 5 6 7