Держава і суспільство

передувало держаному утворенню. Суспільство можна відрізнити за типом держави. Життєва діяльність суспільства забезпечує держава. Головною цінністю суспільства, особливо громадського є індивіди, їх права і законні інтереси, свободи гарантії, соціальний захист і все що спрямовується на користь людей. Особливість залежить від суспільства, держави духовна і матеріально.

Використана література 

  1. Аристотель. Політика – М.: 1911 – с. 155
  2. Волінака К. Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 240с.
  3. Венгеров А.Б. Теорія держави і права. Ч. 1 Терія держави – М.: Юристь, 1995 – с. 123
  4. Гуменюк Т. А. О едином правовом пространстве как чсловии формирования правового государства – М.: 1994 –с. 32
  5. Загальна теорія держави і права / за редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В.Конейчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 320с.
  6. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія держави та права: Підручник. – Львів: “ Новий світ - 2000”, 2003. – 504с.
  7. Комаров С. А. Загальна теорія держави та права. Підручник – М.: Юрайт, 1997 - с.126
  8. Конституція України К., 1996, ст..15
  9. Монтескьє Ш. Вибрані твори – М.: 1955 – с.289

10.  Михайленко О. Теорія держави – К.: 1997 – 251 ст.

11.  Правознавство : Підручник / А. І. Берлаг., Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський, А. М. Колодій. – К.: Юрінком інтер, 2004. – 752с.

12. Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навч. посібник. – К.: Атака. – 2001. – 176с.

13.  Рабинович П. Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико методологічні  засади дослідження. // Право України. -2001. №8 – с. 41-44

14.  Спірідов Л. І. Теорія держави і права – СПБ.:1995 – с. 89

15. Теорія держави і права. Курс лекцій / під ред. М. Н. Марченка – М.: 1996.

16.  Теорія держави і права. Курс лекцій / під ред.. М. Н. Марченка. – М.: Зерцало, 1997

17. Туманов В.А Права людини і виконавча влада / Радянська держава і право – 1990 - №2

18.  Фанкуллін Ф. Н.Основні вчення про право і державу. Навчальний посібник. – Казань, КФЕІ, 1997 – с. 45

19. Хропанюк В. Н. Теорія держави і права. Навчальний посібник для вищих учбових закладів. М.: 1993. – с. 78.  

1 2 3 4 5 6 7