Державна політика у сфері якості

Державна політика у сфері якості

 Міжнародний досвід свідчить, що стану лідера у світовій економіці, у соціальному і культурному розвитку досягають тільки ті країни, які спроможні забезпечити світову якість продукції та послуг. Це створює виробникам конкурентні переваги, а споживачам -комфортні умови життя. Саме тому в провіних країнах світу пробпеми якості постійно знаходяться у фокусі економічних інтересів держави, громадського суспільства і пересічних громадян. Опи­тування, проведене у США та інших розвинених країнах, показало, що сьогодні практично всі покупці розглядають якість як головний чинних вибору товару порівняно з її ціною та іншими критеріями. Десять років тому таких покупців було лише чотири - п ять з десяти.

 Європейська економіка у новому тисячолітті опинилася в абсолютно новому бізнесовому середовищі, яке характеризується гло­балізацією і технологічним прогре­сом. Це є викликом до різних учас­ників економічного процесу. Так, підприємцям необхідно покращи­ти менеджментську здатність, а владні структури повинні створи­ти сприятливе середовище для стабільного розвитку суспільства. Конкуренція як основа підвищен­ня якості життя населення, досяг­нення економічного зростання, створення нових робочих місць має розвиватися на новому рівні. На зустрічі міністрів країн ЄС у листопаді 1998 року у Відні було прийнято рішення про розроблен­ня Програми дій щодо сприяння якості, яка зараз виконується. У 1999 році було створено робочу групу для розроблення концепції “Погляд на якість в Європі", пер­ша редакція якої була опублікова­на у січні 2000 року, а сьогодні існує вже друга версія концепції

У ній зроблено акцент на розв” яpанні таких проблем у сфері якості:

• підтримка руху за високу європейську якість з боку вищого керівницива ЄС;

• розвиток існуючої інфраструктури у сфері якості;

• широке розповсюдження знань про передові методи управління якістю, зокрема ознайомлен­ня з досвідом відомих європейсь­ких компаній;

• сприяння інноваціям;

• започатхування наукових досліджень у нових сферах, що впливають на якість;

• розвиток інформаційного за­безпечення, включаючи загальні стандарти визначення задоволе­ності споживачів, а також економічні дослідження щодо вартості низької якості.

     Цифрові показники досить об'єктивно засвідчують рівень ро­зуміння важливості якості для роз­витку європейської економіки. Так, на 1 січня 2001 року було сертифіковано 250000 систем якості на відповідність вимогам ІSО 9000, що становить 53. 87% від загаль­ної кількості систем у світі. За 2000 рік приріст склав 29879 сертифікованих систем.

    Для України повчальними є досягнення наших найближчих сусідів, зокрема Чеії та Угорщи­ни. Темпи сертифікації систем якості у Чеській Республіці, яка є одним з кандидатів на членство в ЄС, вражають. У січні 1993 року Чеської Республіки ще не було на “карті” ІSО 9000. Рекордним був 2000 рік, коли чеським компані­ям було видано 2355 сертифі­катів, а їх загальна кількість ста­новить 3885, проти 1500 за усі попередні роки.

   У результаті цілеспрямованої державної політики Уряду Угорщи­ни у сфері якості протягом останніх шести років було створено відповідне законодавство, яке стиму­лює виробництво продукції та на­дання послуг за європейськими стандартами. Впроваджено і сер-тифіковано за міжнародними стан­дартами ІSО 9000 системи якості на 3 тисячах угорських підприєм­ствах, яким було надано фінансо­ву підтримку з боку

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні