Державна політика у сфері якості

У ній сфор­мовано цілі, завдання, принципи державної політики, визначено методи та напрямки її реалізації.

   З 1 жовтня 2001 року набули чинності національні стандарти на системи управління якістю, які є ідентичними міжнародним стан­дартам серії ІSО 9000 версії 2000 року. Ці стандарти є практичним “посібником" як реалізувати на підприємстві принципи тотально­го управління якістю: орієнтація на споживача; провідна роль кер­івництва у вирішені питань якості; повне залучення персоналу до процесу управління якістю; процесний та системний підхід в управлінні ресурсами та діяльністю; постійне навчання і удосконален­ня; прийняття рішень на основі фактів; розвиток взаємно вигідного партнерства з постачальника­ми.

 Розпочато підготовку фахівців з якості у вищих навчальних закла­дах різних рівнів. Українським учбово-науковим центром Держстандарту разом з Українським Інститутом якості розроблено про-   грами підготовки аудиторів з сертифікації систем управління якістю і навколишнім середовищем. Вже пройшли навчання перші групи керівників і фахівців підвідомчих Держстандарту організацій.

   У 2001 році Держстандартом та ншими організаціями було прове­дено понад 100 різних конфе­ренцій, навчальних семінарів, круг­лих столів з питань якості, в яких взяли участь приблизно 15 тисяч фахівців. Під егідою ІSО та ІЕС пройшли два регіональних семнари з питань якості та безпеки електротехнічних виробів і впровад­ження систем якості відповідно до стандартів ІSО 9000 версії 2000 року. Досягнуто домовленості з керівництвом цих міжнародних організацій про розширення цієї практики у 2002 році.

   За підтримки облдержадміністрацій значно активізувалася робо­та з якості в регіонах. У областях створено ради з якості, які очолили керівники адміністрацій або їхні за­ступники. Розроблено регіонвльні програми з якості, а головне, що вони вже почали виконуватися, зок­рема в Автономній Республіці Крим, Києві, Дніпропетровській, Луган­ській, Львівській, Одеській, Чернівецькій, Полтавській, Харківській та інших областях.

   Проведено регіональні конкур­си якісних товарів у Севастопол,. Києві, Кривому Розі, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій і Полтавській областях

  На жаль, немає іформації про таку ж активність міністерств, хоча в Указі Президента і заходах щодо його реалізації передбачено роз­роблення галузевих програм з якості.

     Намітилася позитивна тенден­ція збільшення впровадження і сертифікації систем якості на вітчизняних підприємствах. Якщо у 2000 році їх було сертифиювано 45, то за 9 місяців 2001 року - по­над 100. Поки що абсолютні показ­ники невеликі. У державному реєстрі зареєстровано 205 під­приємств і організацій, але це тільки початок, важливо, щоб сис­теми були живими, тобто реально підвищували задоволеність споживачів через високу якість товарів і послуг. А результатом цього буде покращення економічних показ­ників підприємств та вихід на нові ринки збуту.

    Необхідно підвищити вимоги до органів з сертифікації систем якості. Довіра до органів серти­фікації буде більшою, якщо вони самі матимуть сертифіковану систему якості. Такі приклади у нас є. Сертифіковано систему якості послуг відповідно до ІSО 9002 у Дніпропетровську (послу­ги з сертифікації), Черкаську (по­слуги випробувальної лабора­торії), випробувальному центрі Омега (м. Севастопіль).

   На жаль, окремі органи з сер­тифікації проводять роботи фор­мально, не вникаючи у проблеми підприємства. Зрозуміло, користь від такої сертифікації близька до нуля. 3 часом зростаючий рівень конкуренції у сфері надання сер­тифікаційних послуг дозволить нашим промисловцям і підприєм­цям розібратися, чого варті

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні