Державна політика у сфері якості

окремі сертифікати та органи, цю їх видали.

   Необхідно зосередитися на та­ких напрямках:

1. Удосконалення правових за­сад та нормативного забезпечен­ня підвищення якості. У першу чергу, це підготовка щорічних планів розроблення нових і пере­гляду діючих законодавчих, нормативно-лравових актів і стандартів. У цьому аспекті дуже важливим є прийняття і реалізація щорічних планів адаптації і гармомзвції за­конодавчої і нормативної бази з європейськими нормами, зокрема впровадження європейських ди­ректив, міжнародних і європейсь­ких стандартів. Серед законодав­чих актів, які мають бути розроб­лені, найважливішим є документ щодо державної підтримки і еко­номічного стимулювання підпри­ємств з впровадження і сертифі­кації систем управління якістю та навколишим середовищем.

2. Впровадження нових прогресивних технологій і матеріалів, сприяння науковому розвитку. Для його виконання надзвичайно важ­ливим залишається питання роз­роблення та впровадження регіо­нальних і галузевих програм.

3. Забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Для цього необхідно розробити відповідні навчальні програми різного рівня, ввести у закладах курси із сучасних методів управ­ління якістю і навколишнім сере­довищем, факультативи у школах, ліцеях, коледжах з питань якості. Конче потрібно створити нові на­вчальні та методичні посібники, за­безпечити підготовку і видання спеціальної літератури, впровади­ти нові інформаційні технології, забезпечити через Інтернет доступ до інформації з питань якості

    Доцільно створити системи уп­равління базами данник з питань якості, підготовки фахівців, ауди­торів, сертифікованих систем якості та високоякісних товарів. Має надалі розвиватися, рефор­муватися мережа консультаційних пунктів, а їхня робота повинна ста­ти більш результативною та ефективною.

4

Впровадження систем управ­ління якістю і навколишнім сере­довищем. Необхідні спеціальні програми заохочення підприємств пріоритетних галузей промисло­вості економки України до розроб­лення і впровадження систем уп­равління якістю і навколишнім се­редовищем. Видається цікавим і може бути враховано експеримент у гірничо-металургійній галузі, який дозволив суттєво покращити стан справ вітчизняних підприємств. Робота у цьому напрямку мас бути під постійним контролем, тому ак­туальним є створення постійно діючої системи моніторингу, ре­зультатом функціонування якої буде вироблення пропозицій і ре­комендацій щодо удосконалення цієї діяльності.

5. Пропагування ідей високої якості. У 2002 році планується про­ведення Всеукраїнського конкурсу на здобуття щорічних премій з якості та ділової досконалості, проведення щорічного конкурсу "100 кращих товарів України”. Го­ловна ідея цих конкурсів - макси­мальне залучення вітчизняних підприємств до самооцінки за кри­теріями Європейського фонду ме­неджменту якості, що дозволить їм покращити показники своєї діяльності, вийти на європейський рівень якості.

6. Зміна психологи людей та їхнього ставлення до проблеми підвищення якості. Це необхідно робити на всіх рівнях, починаючи від керівників регіонів, галузей, під­приємств. організацій і до конкрет­ного виконавця на кожному робочо­му мсці. Формування розуміння у широкого загалу вітчизняних підприемців,. Промисловців, керівників всіх рівнів необхідності впровадження передових методів управління якістю залишається найбільш важ­ливим завданням. 3 цього випливає необхідність проведення широкої кампанії усвідомлення через органі­зацію семінарів, конференцій та інших заходів для розповсюдження передового досвіду.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні