Державотворчий потенціал західної української діаспори

який би забезпечував контакти з усіма найважливішими осередками культурного, політичного, релігійного тощо життя діаспори. На сьогодні існує три суб’єкти подібної діяльності, які прагнуть перебрати на себе координаційні та представницькі функції. Насамперед, на це претендують дві найвпливовіші діаспорні структури в Америці: Український конгресовий комітет (голова Михайло Савків) та Українсько-американська координаційна рада (голова Ігор Гавдяк). За доби української незалежності до цих процесів активно прилучилися Товариство “Україна - світ” (голова І. Драч), Конгрес світового українства (голова А. Лозинський) та Всесвітня українська координаційна рада (голова М. Горинь).

На даному етапі, коли остаточно кристалізувалася українська держава з усіма необхідними атрибутами (законодавство, армія, владні структури, національна валюта тощо), незаперечною і цілком логічною має бути думка про те, що консолідуючим чинником світового українства повинна поставати сучасна Україна і відповідні рішення, упровадження механізмів для таких процесів мають прийматися і втілюватися саме на батьківщині.

Коли ж ідеться про концептуальне ідеологічне підґрунтя процесів консолідації світового українства, то визначальним чинником цього повинна стати не конкретна політична доктрина чи суспільна ідеологія, котру поділятимуть лише окремі верстви населення, а ідея праці задля зміцнення авторитету української нації в світі, задля фронтальної популяризації здобутків української культури, мистецтва, літератури, науки, традиції, історії.

Очевидно, визначальною на даному етапі є проблема ліквідації численних українських етнічних гетто, які, ізольовані одне від одного, представляють українство за кордоном. Саме на них звертають увагу іноземні уряди, політичні, культурні та бізнесові діячі. Остаточним результатом цього ізоляціонізму етноцентричного ґатунку став украй млявий культурний розвиток молодших поколінь у діаспорі, котрі, споглядаючи “застиглість” звичок своїх батьків, просто зрікалися батьківської національної ідентичності. Тому найбільш реальним у сучасних обставинах життя в діаспорі і найбільш прогнозованим може бути прагматичний, інструменталістський підхід до самого феномену діаспори, насамперед, з боку її ж таки представників. Соціально-економічний статус сучасних українських громад є досить високим, а їхня культурна трансформація дивовижно поєднує риси питомої української традиції та нового (неукраїнського) способу життя й мислення.

Серед найнеобхідніших на даному етапі кроків з вивчення західної діаспори та співпраці з нею українській владі доцільно здійснити серію заходів, здатних посилити співінтеграційні процеси, а саме: розробити державно-громадську Програму системних досліджень реального становища українців за кордоном; прискорити аналіз, розробку та доопрацювання законопроекту “Про статус закордонного українця”, після чого провести його ратифікацію й розробити систему надання “посвідчення закордонного українця”, яке забезпечуватиме широкий спектр пільг (на рівні з громадянами України); розробити й реалізувати програму щорічних наукових обмінів (за взірець може бути взято програму наукових обмінів Фулбрайта), покладаючись на фінансування діаспорних структур, наукових установ тощо; створити у Києві (центральне), Харкові, Львові (регіональні) представництва західної діаспори, з якими українська влада спільно розроблятиме ті чи інші механізми взаємодії, співпраці; здійснювати посилений інформаційний, культурний, освітянський вплив на західну українську діаспору, зокрема в країнах, де вона поступово асимілюється або її громади є нечисленними; на базі провідних українознавчих центрів при канадських, американських та європейських університетах ініціювати серію фронтальних заходів під назвою “Українознавчі читання: Україна в глобальному світі” з відповідними секціями (економіка, культура, література, етнополітика, державне управління й право тощо), метою яких має стати залучення до співпраці молодих учених українського походження із західних країн зі своїми колегами з України;

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні