Діагностика та корекційні заняття пам'яті молодшого школяра

План

Пам'ять молодшого школяра. 2

Діагностика та корекційні заняття. 2

Заняття з корекції пам’яті молодшого школяра. 3

Список літератури. 9


Діагностика та корекційні заняття пам'яті молодшого школяра

Молодший шкільний вік - найважливіший етап у розвитку дитини. Це період залученню до світу загальнолюдських цінностей, час установлення перших взаємин. Розвивати пам'ять малюка — справа непроста і вимагає від дорослих певних умінь і навичок.

У роботі вміщенні матеріали, спрямовані на розвиток різних видів пам'яті і творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку, які дозволяють не лише виявити, а й розвинути різноманітні природні обдарування. Наведено цікаві ігрові завдання як для індивідуальних, так і для групових занять.

Чимало батьків, дітей хвилюються че­рез погану успішність, незасвоєння шкільної програми. Шкільне навчан­ня від початку потребує вміння скласти нову інформацію у логічну систему, послідовно розширювати рівень пам'яті. Психолог може виявити причини «поганої» пам'яті і про­вести заняття для її розвитку. Своєчасна робота з корекції пам'яті дітей молодшого шкільного віку підвищить навчальну мо­тивацію, поглибить пізнавальні інтереси дитини.

Психологічні корекційні заняття спря­мовані на допомогу в адаптації до школи, розвиток усіх видів пам'яті (короткочасної, зорової, оперативної, слухової, асоціативної), спостережливості, творчих здібностей.

Виявляється, що пам'ять не локалізо­вана в якійсь конкретній частині мозку: вона може залежати від зміни шляхів, яки­ми проходять нервові імпульси. Пам'ять можна тренувати: так між нервовими клі­тинами (нейронами) мозк" встановлять­ся чіткі зв'язки. Події, зафіюовані в ко­роткочасній пам'яті, швидко забуваються, а дані, які перейшли у тривалу пам'ять, запам'ятовуються надовго; їх можна від­новити багато років потому. Короткочасна пам'ять є практично повністю автоматич­ною і працює без будь-якої свідомої уста­новки на запам'ятовування. Людина може охопити поглядом близько семи предметів, запам'ятовуючи у середньому від п'яти до дев'яти одиниць інформації, які вона спроможна точно відтворити через кілька десятків секунд. Тому вважають, що обсяг короткочасної пам'яті становить 1 + 2 еле­менти

Тривала пам'ять забезпечує людині довге збереження знань, умінь і навичок, потріб­них у житті. Установлено, що інформація найкраще запам'ятовується, якщо до неї повертатися через визначені проміжки часу. Перший — 15—20 хв, що пов'язано з робо­тою короткочасної пам'яті. За дві години в людини включаються функції довгостроко­вої пам'яті. Найкраще повернутися до вив­ченого через вісім годин і за добу. Якщо ж матеріал не повторювати, він сприймати­меться як новий.

У дітей молодшого шкільного віку запам'ятовування найкраще відбувається із застосуванням наочності. Продуктивність при цьому вища, ніж якщо просто переказати все словами. Краще запам'ятовуються слова, які позначають предмет, а не абстракцію. Відо­мо, що у дітей до вступу в школу переважає механічне запам'ятовування. У молодших школярів мимовільне запам'ятовування про­дуктивніше від довільного. Міцність пам'яті підвищується. У дітей цього віку потрібно розвивати всі види пам'яті — образну, словесно-логічну, короткочасну, тривалу й опе­ративну. Слід звертати увагу на розвиток уміння керувати процесами пам'яті, більше використовувати вправи, які б розвивали психічні процеси у дітей — пам'ять і мис­лення.

 

Заняття з корекції пам’яті молодшого школяра

Для діагностики пам'яті радимо застосо­вувати такі методики:

 • «Знайди зміни»;
 • «Запам'ятовування 10 слів»;
 • «Методика запам'ятовування 10 фі­гур»;
 • «Піктограма»;
 • «Пам'ять на образи»;
 • «Знайди відмінності»;
 • «Знайди перестановку»;
 • «Методика вивчення асоціативної пам'яті»;
 • «Установлення асоціативних зв'язків між предметами»;
 • «Методика визначення обсягу корот­кочасної зорової пам'яті»;
 • «Упізнай фігури»;
 • «Запам'ятай числа»;
 • «Оцінка оперативної слухової пам'яті»;
 • «Знайди відповідний малюнок».

ЗАНЯТТЯ 1

Мета: розвиток короткочасної, зорової, оперативної пам'яті.

Матеріали: картки з малюнками.

Вправа «Запам'ятай предмети»

Розвиває зорову пам'ять, спостереж­ливість.

Дитині пропонують порахувати, по скіль­ки предметів зображено на картинці. Потім потрібно прибрати малюнок, назвати пред­мети, що запам'яталися,

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні