Діяльність Інтернет-біржі промислової власності

Діяльність Інтернет-біржі промислової власності

Мета діяльності

Інтернет-біржа промислової власності (Біржа) – складний, багатофункціональний, багатоцільовий об’єкт. Створення в Україні сучасного ринку промислової власності є фундаментальною задачею, вирішенню якої сприяє діяльність Біржі.

Загальновідомо, що будь-яка праця, а надто результативна праця, повинна бути винагородженою. Інтелектуальна творча праця не повинна бути виключенням. Крім того, впровадження у виробництво результатів такої праці стає потужним стимулом для подальшої плідної роботи винахідників, науковців, дизайнерів та інших людей творчих професій. Науковці та винахідники України мають в своєму доробку досягнення, які не поступаються зарубіжним, а часом і перевершують їх. Однак впровадження цих та інших досягнень стримується відсутністю у їх авторів досвіду та засобів просування результатів своєї інтелектуальної праці на ринок, відсутністю достатніх коштів тощо. В Україні ще немає ефективних та відпрацьованих технологій такого просування, які могли б бути запропоновані власникам об’єктів промислової власності. У цих умовах сприяння розгортанню активної інноваційної діяльності в Україні стає конче потрібним, і цілеспрямованим механізмом цього є Інтернет-біржа промислової власності.

З поняттям “ринкова економіка” нерозривно пов’язане і поняття “конкуренція”. Зараз вже не викликає заперечень твердження, що втриматися на ринку в умовах сьогодення може тільки конкурентоспроможна продукція. Конкурентоспроможність продукції на сучасному ринку визначається високою якістю матеріалів та технологій, за допомогою яких вона була створена. Отже, сприяння впровадженню у виробництво новітніх високих технологій слід теж вважати важливою метою діяльності Біржі

Умовою впровадження таких технологій в Україні не обов’язково є придбання відповідних ліцензій за кордоном. Рівень науково-технічних досягнень вітчизняних вчених та інженерів такий, що вони здатні зацікавити і зарубіжних промисловців та підприємців. Тому метою діяльності Біржі є також сприяння виходу об’єктів промислової власності України на світовий ринок.

Засоби вирішення завдань

Засобами вирішення поставлених перед Біржею завдань є:

  • забезпечення за допомогою Інтернет вітчизняних та зарубіжних суб’єктів інформацією, необхідною для здійснення ними інноваційної діяльності;
  • надання послуг клієнтам біржі щодо забезпечення захисту, оцінки та використання прав промислової власності;
  • проведення на замовлення клієнтів Біржі досліджень, необхідних для прийняття ними виважених рішень щодо об’єктів промислової власності;
  • залучення до співпраці з Біржею висококваліфікованих фахівців в різних галузях науки, техніки, економіки, права, міжнародних відносин тощо;
  • максимально можливе забезпечення надійності та прискорення процесів роботи з клієнтами та партнерами в інтерактивному режимі.

Засади функціонування

Функціонування Інтернет-біржі промислової власності спрямоване на організацію, підтримку і розбудову інформаційного середовища, яке б задовольняло потреби всіх учасників інноваційного процесу. Клієнтам Біржі надаються ті послуги, до яких вони готові на кожному конкретному етапі своєї діяльності. З огляду на такий підхід до цієї справи будується і політика діяльності Біржі щодо спілкування та співпраці з усіма зацікавленими особами.

Розміщення інформації клієнтів на сторінках Біржі, надання додаткової інформації зацікавленим особам, інформаційно-пошукові роботи, дослідження, інші послуги, надання яких передбачено на Біржі, надаються як безкоштовно так і за певну плату в залежності від їх виду, способу одержання тощо.

Стосунки Біржі з її клієнтами будуються на договірних засадах.

В залежності від характеру і обсягу послуг, які планує одержати від біржі клієнт, умов їх надання і т. ін. між клієнтом і Біржею (сторонами) укладається відповідний договір.

В договорі Біржі з клієнтом, окрім традиційних положень і даних, присутніх у таких договорах, особливо чітко і детально визначаються 

− послуги, що виконуються Біржею;

− перелік та обсяг

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні