Джерела інформації з розвитку персоналу

Джерела інформації  з розвитку персоналу

Для аналізу факторів, що впливають на формування напрямів маркетингу персоналу організації, працівникові служби управління персоналом потрібна така інформація, від якості та повноти якої залежить стан визначення ситуації на ринку праці і ринку освітніх послуг. Джерелами інформації для персонал-мар­кетингу можуть бути такі:

  • аналітичні матеріали, що публікуються Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом статистики України й іншими органами виконавчої влади, Міжнародної організації праці;
  • навчальні плани та програми підготовки робітників і фахівців у професійно-технічних і вищих навчальних закладах;
  • навчальні плани та програми професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників у навчальних закладах післядипломної освіти;
  • інформаційні повідомлення центрів зайнятості державної служ­би зайнятості, молодіжних центрів зайнятості, кадрових агентств;
  • спеціалізовані газети, журнали і довідники (наприклад, журнал «Україна: аспекти праці», газети «Урядовий кур’єр» і «Праця і зарплата», Інформаційний бюлетень «Людина і праця», Career Forum та ін.);
  • тематичні аналітичні огляди науково-технічних бібліотек з питань маркетингу персоналу, маркетингу ринку освітніх послуг, ринку праці;
  • матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з маркетингу персоналу, ринку праці тощо;
  • рекламні матеріали професійно-технічних та вищих навчальних закладів, кадрових агентств та інших організацій, зокрема організацій-конкурентів з найму і розвитку персоналу;
  • презентація компаній у професійно-технічних та вищих нав­чальних закладах, організація навчальними закладами «днів відкритих дверей», проведення центрами зайнятості «ярмарків професій» тощо.

Серед аналітичних матеріалів, що публікуються Міністерством праці та соціальної політики України, необхідно відзначити щорічний аналітично-статистичний збірник «Ринок праці України». Він готується за статистичною звітністю державної служби зайнятості, підприємств, установ і організацій, матеріалами щоквартальних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності громадян. Важливим джерелом інформації з питань розвитку персоналу є розділ з активних заходів сприяння зайнятості населення на зареєстрованому ринку праці, в котрому відображаються дані про охоплення населення профорієн­таційними послугами, чисельність незайнятих громадян, які пройшли професійне навчання.

У статистичному щорічнику Державного комітету статистики України наводяться дані про кількість осіб, які навчаються в середніх та професійно-технічних навчальних закладах. Розділ «Ос­віта» зазначеного щорічника містить дані про прийняття учнів і студентів до професійно-технічних та вищих навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації та їх випуск по регіонах держави.

У щорічному статистичному збірнику «Економічна активність населення України» висвітлюються репрезентативні матеріали щоквартальних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності (згідно з термінологією, що застосовується у міжнародній практиці, — «обстеження робочої сили») та проводяться органами державної статистики впродовж березня, червня, вересня, грудня кожного року відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці.

Цінною інформацією про стан розвитку трудового потенціалу суспільства є характеристика економічно активного населення за освітою в розрізі статі, місця проживання. Про вплив освіти на конкурентоспроможність громадян на ринку праці свідчать дані про рівні економічної активності населення у віці 15—70 років залежно від повної, базової чи неповної вищої освіти, професійно-технічної, повної загальної або базової загальної освіти, а також громадян з початковою загальною освітою або серед тих, хто не має початкової освіти.

Щорічний статистичний збірник «Праця в Україні» Державного комітету статистики України вміщує інформацію, що базується в основному на звітності підприємств, установ та організацій, котрі охоплюються згідно з діючими класифікаціями, які застосовуються у статистичній практиці.

Для служб управління персоналом організацій корисною інформацією щодо

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні