Джерела канонічного і церковного права

огляду на сфери, в яких вони використовуються у сучасному житті православних церков України. Відповідно до цього необхідно виділяти такі види канонічно-правових договорів, як внутрішньоцерковні (угоди, що містять норми, які врегульовують внутрішнє життя церкви) та зовнішньоцерковні (що врегульовують зовнішньоцерковні та міжцерковні відносини). Окремим різновидом канонічно-правового договору є договори, укладені за нормами світського права, що діє на території держави, де функціонує релігійне об’єднання. Такі договори, незважаючи на їх світський правовий характер, у разі їх ратифікації церковними органами належить вважати одночасно і зовнішніми джерелами канонічного права.

Особливості систематизації джерел канонічного права зумовлюються унікальністю канонічно-правових відносин, які врегульовуються ними, та особливою природою релігійного об’єднання (церкви) як основного суб’єкта систематизаційного процесу. Можна констатувати, що є всі об’єктивні підстави застосовувати науковий доробок щодо закономірностей систематизації норм світського права для порівняльного теоретико-правового аналізу систематизації норм канонічного права. Однак, констатуючи спорідненість за правовою природою, не можна не зауважити, що упродовж тривалого часу паралельного розвитку системи релігійного та світського права набули досить багато суттєвих специфічних ознак, що знайшли своє вираження у меті, завданнях, методах, способах і стадіях систематизації канонічно-правових приписів.

Основні тенденції розвитку церковного законодавства на сучасному етапі зумовлюються гострим усвідомленням усіма суб’єктами канонічних правовідносин потреби скликання та проведення наступного всеправославного собору як єдиного органу, наділеного компетенцією вирішувати канонічні питання загальноцерковного характеру. На сучасному етапі назріла необхідність вироблення єдиних узгоджених концептуальних засад розвитку канонічного права на майбутнє та низки конкретних заходів з їх втілення

Реформування канонічного права як цілісної релігійно-правової системи, враховуючи парадигму незмінності віронавчального елемента, ймовірно, проходитиме у формі піднесення канонічно-правового регулювання до рівня сучасних вимог. Необхідно створити сталий механізм прийняття, зміни та припинення дії канонічно-правових норм, що значною мірою відповідатиме загальнотеоретичним принципам формування джерел права і свідчитиме про історичний взаємовплив юридичних конструкцій релігійного та світського права.

Вивчення канонічного права

Вивчення курсу «Канонічне право» зумовлено перш за все необхідністю дослідження права як суспільного явища, його джерел і форм, місця серед них релігійних канонів, а також вивчення витоків формування національної правової системи.

Звернення до вивчення канонічного права пов’язано із сучасним розвитком правової науки, оскільки це потребує не абстрактного нормативного підходу, а широкого дослідження всіх правових явищ, виходячи з пріоритету прав і свобод людини.

Концепція, що покладена в основу вивчення канонічного права, виходить з того, що розвиток суспільства і всіх його інститутів, включаючи державу і право, - це природно-історичний процес, що формується об’єктивними законами.

Учбова дисципліна «Канонічне право» вивчається студентами юридичного факультету другого курсу, що отримують кваліфікаційний рівень бакалавра, та студентами магістратури і передбачає ознайомлення з формуванням канонічного права як правової системи, її структурними елементами, джерелами, особливостями історичного розвитку. Виходячи з вимог свободи віросповідання та принципів релігійної толерантності, учбова дисципліна формується на науковому ґрунті, не несе ідеологічного навантаження та передбачає ознайомлення студентів з основами генезису світових релігій в цілому та порівняльними характеристиками їхніх правових інститутів зокрема.   

Методологічну основу «Канонічного права» складають загальні вчення про сутність права, його джерела та форми, напрацювання відомих кантоністів, представників Історичної школи Київського університету та сучасні наукові розробки в цій сфері.

Вивчення церковного права в Візантії і Греції

В древності право вивчалось

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні