Добро і зло - філософські питання

ПЛАН 

ПОПЕРЕДНЄ ЗАУВАЖЕННЯ: ЩО ТАКЕ КАТЕГОРІЇ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ?

МОРАЛЬНЕ ЗЛО, ЙОГО ПОХОДЖЕННЯ І СУТНІСТЬ.

ЗЛО ЯК «АНТИБЛАГО» І МОРАЛЬНЕ ЗЛО. .

ВИДИ МОРАЛЬНОГО ЗЛА І ЄДНІСТЬ ЙОГО ПРИРОДИ. .

ТИПОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗЛА ТА ЇХНЯ СПІЛЬНА ОСНОВА. .

ПРОБЛЕМА СУБСТАНЦІЙНОСТІ ЗЛА. .

СУБСТАНЦІАЛІСТСЬКЕ РОЗУМІННЯ ЗЛА. .

АНТИСУБСТАН-ЦІАЛІСТСЬКЕ РОЗУМІННЯ ЗЛА. .

ЧИ МОЖНА БАЖАТИ ЗЛА ЗАРАДИ САМОГО ЗЛА?.


ПОПЕРЕДНЄ ЗАУВАЖЕННЯ: ЩО ТАКЕ КАТЕГОРІЇ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ? 

У попередній лекції ми розглянули основні структурні компоненти моральної свідомості. Тепер нам належить простежити цю свідомість у дії, з'ясувати, які саме способи осмислення реальності, тобто форми ідеальної дії, їй притаманні

Іншими словами, ми маємо звернутися до категоріального устрою мо­ральної свідомості, оскільки категорії — це саме такі основоположні поняття, які виступають водночас і відображенням найзагальніших властивостей дійсності, й актуальними формами діяльності свідомо­сті, що має справу з даним аспектом дій­сності. Скажімо, відповідальність є однією з таких категорій моральної свідомості, оскільки вказує, з одного боку, на не­від'ємну загальну рису будь-якої реально існуючої моральної особистості, а з іншо­го — розкриває сам спосіб роботи, саме функціонування моральної свідомості, яка осмислює світ з точки зору відпові­дального суб'єкта, прагне з'ясувати межі й характер людської відповідальності. Цілком очевидно, що існування подіб­них категорій свідчить про певну бутгсву в коріненість людської свідомості, про u реальні витоки. Вже великий німецький філософ-ідеаліст Г. В. Ф. Ге­гель зазначав у цьому зв'язку, що категоріальний устрій узагалі долає відмінності між суб'єктом і об'єктом, ут­верджує «тотожність мислення і буття». Деяке підтвердження цьому ми бачимо й у галузі моральної свідомості. Так, зокрема, категорія добра, яке розглядалося вище як цінність і провідна ідея мо­ральної свідомості, що безпосередньо виводить її до проблем буття, проблем морального упорядження світу, визначає разом з тим і фундаментальну внутріш­ню форму діяння самої цієї свідомості. Ми вже бачили вище (див. лекцію 1), що однією із сутнісних рис-моралі є якраз осмислення дійсності з точки зору про­тилежності добра і зла. Але з цієї визначальної риси моралі випливає також і те, що скласти повніше, детальніше уявлення про добро як фундаментальну категорію моральної свідомості ми зможемо, лише вра­ховуючи й категоріальну специфіку його одвічного антагоніста — морального зла. Отже, що таке зло? 

МОРАЛЬНЕ ЗЛО, ЙОГО ПОХОДЖЕННЯ І СУТНІСТЬ 

Зло як «антиблаго» і моральне зло 

Подібно до того, як моральне добро має своєю передумовою ширшу онтологічну й світо­глядну категорію блага, зло як власне моральна катего­рія також спирається на більш широке, ще позаетичне його тлумачення, в якому воно постає не як «анти­добро», а як «антиблаго». Повінь чи землетрус, що викликали людські жертви, — це, звичайно, зло, і велике, але до моралі (принаймні людської) воно жод­ного відношення не має. Злом у такому розумінні є взагалі все те, що підриває продуктивні потенції буття, заважає реалізації його призначення, руйнує, зокрема, умови й засоби виживання, фізичного та духовного розвитку людини. Однак власне про моральне зло ми говоримо не тоді, коли стикаємося з подібними деструктивними проявами самими по собі,

1 2 3 4 5 6 7 8 9