Договір страхування - поняття та умови

розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов’язаний провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного законодавства.

Розглянемо окремі істотні умови страхового договору більш докладно.

Предмет договору страхування визначено у ст. 980 ЦКУ, яка вже була наведена4.

Необхідно зазначити, що при аналізі предмета договору страхування привертає до себе увагу та обставина, що законодавець взагалі не вживає поняття страхового інтересу, застосовуючи поняття «майнові інтереси». Проте страховий інтерес займає важливе місце як категорія в системі страхових відносин. Загальновизнано, що за відсутності страхового інтересу відсутня і можливість настання або завдання шкоди (збитків), а в такому випадку страхування втрачає сенс. Враховуючи різні точки зору, які наводились і наводяться в науковій літературі стосовно природи страхового інтересу, останній, на наш погляд, вимагає пильної уваги. Важливе теоретичне і практичне значення має визначення місця страхового інтересу в структурі: предмет договору страхування — об’єкт страхового правовідношення. Перш за все саме предмет будь-якого договору є тією ознакою, яка дозволяє відмежувати його від інших договорів.

Резумуючи значну кількість різних поглядів науковців, як економістів, так і юристів, на природу страхового інтересу, можна в основному сгрупувати їх таким чином. Страховий інтерес є:

а) матеріальною заінтересованністю у страхуванні об’єктів і випливає з права власності або володіння тим чи іншим об’єктом;

б) зумовлений страховим ризиком, без якого не існує страхування;

в) усвідомленою потребою в захисті майна, доходів, життя, здоров’я, працездатності та ін

шляхом страхування;

г) предметом договору страхування;

ґ) однією з умов дійсності договору страхування;

д) юридичним фактом, на підставі якого виникає і існує страхове правовідношення;

е) універсальною категорією страхування;

є) об’єктом страхової охорони чи об’єктом страхового випадку;

ж) збитками, які може понести страхувальник від настання страхового випадку;

з) інтересом компенсації можливих майнових збитків як необхідна передумова виникнення страхових правовідносин.

Наразі має місце парадоксальна ситуація. Тривалий час страховий інтерес є предметом дослідження і всебічного розгляду провідних вчених, як економістів, так і юристів, а законодавець, здається, залишає це без уваги. Для страхового інтересу не знайшлося місця ні в ЦКУ, ні в Законі, ні в цивільних кодексах, що діяли за часів Радянського Союзу.

Перш за все предметом договору страхування законодавець визначає майнові інтереси. Страхового інтересу для нього не існує, адже вважається, що за своїм характером економічна категорія «страховий інтерес» не сумісна з правовою категорією «майнові інтереси».

В той же час законодавець у розділі І Закону, визначаючи основні страхові поняття, застосовує суто економічні терміни, уникаючи, проте, визначення поняття страхового інтересу. У ст. 980 ЦКУ законодавець прямо вказує, що об’єктом страхування є майнові інтереси. Об’єктом майнового страхування в такому випадку є майнові інтереси, пов’язані з майном. Але з майном пов’язана переважна більшість майнових інтересів, проте не всі такі майнові інтереси, є об’єктами страхування. Для надання майновим інтересам статусу об’єкта страхування якраз і

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні