Дослідження безробіття в Україні за 2005-2010 роки

Дослідження безробіття в Україні за 2005-2010 роки

В Україні на сьогоднішній день проблема безробіття є досить актуальною і недостатньо вивченою. Негативною рисою ринку праці України є вимушена неповна зайнятість, або приховане безробіття. Його існування зумовлене надлишком робочої сили, потрібної для виробництва конкурентоспроможної продукції.

Проблеми та тенденції рівня безробіття та шляхів його мінімізації розглядаються такими вченими, як: Е. Лібанова, В. Федоренко, П. Нікіфоров, А. Вольська, І. Петрова, А. Казановський, О. Котляр, В. Костиков, О. Рузавіна, І. Маслова та інші.

Однією з проблем є дисбаланс між потребами ринку праці й сучасним станом освітньої підготовки

Спочатку держава витрачає зайві кошти, навчаючи студента за спеціальністю, що не користується попитом у роботодавців, а потім перенавчає того ж випускника, який стає на облік у центрі зайнятості. Упорядкувати ситуацію можна лише за умови формування, з урахуванням потреб ринку, держзамовлення на фахівців, встановивши чіткий зв’язок між ринком освітянських послуг і відповідною потребою у спеціалістах різного рівня кваліфікації. Перш за все потрібно пов’язати підготовку спеціалістів із конкретними замовниками, підприємствами, організаціями, де планується їх працевлаштування. У зв’язку з цим, була видана постанова Кабінету Міністрів України №992 від 22 серпня 1996 року «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» у якій йшлося про те, що: «У разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років випускник зобов'язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати» [6]. Також неприпустимим є те, що на ринку праці висококваліфікованих працівників використовують на робочих місцях, де не потрібно значної професійної підготовки. Крім того, державні кошти витрачаються на перенавчання спеціалістів замість пошуку відповідних їх фаху й освіті робочих місць.

В сучасних умовах можна виділити чотири основні сторони безробіття:

- тінізація економічних процесів має істотний вплив на стан ринку

праці, що призводить до появи тіньової зайнятості;

– недоліки державної системи регулювання зайнятості й безробіття;

– несприятливий вплив на зайнятість населення структурних зрушень, які відбуваються в економіці України про що свідчить сучасний стан зайнятості молоді;

– посилюється маргіналізація населення, що має звернути увагу органів державного управління [2].

Зменшення масштабів і рівня зареєстрованого безробіття (табл. 1) можна досягти двома шляхами: працевлаштуванням за наявності відповідного попиту на робочу силу або відмовою в реєстрації тим, хто звертається до центрів зайнятості. Зменшення кількості безробітних може відбуватись також шляхом розширення сектора нелегальної зайнятості.

Таблиця 1.

Динаміка безробітного населення працездатного віку, яке зареєстроване у державній службі зайнятості протягом 2005-2010рр.

Рік 

2005 

2006 

2007 

2008

2009

2010

Безробіття працездатного населення, тис. осіб.

891,9

 

784,5

673,1

596

531,6

544,9

Динаміка у % до 2010 року.

91,4

87,9

85,8

 

88,5

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні