Ефективність діяльності організації - економічні та соціальні аспекти

План

1. Поняття ефективності діяльності організації.  

2. Чинники ефективності організації 

3. Критерії організаційної ефективності та види ефектів.  

Список літератури.


1. Поняття ефективності діяльності організації.

Поняття «ефективність» в економічній літературі тракту­ється неоднозначне. Його вживають в різних аспектах: як ефективність капітальних вкладень, ефективність вдоскона­лення технологічних процесів, ефективність раціоналізації виробництва.

Можна виділити декілька основних підходів до визначення ефективності організацій.

1.   Розуміння ефективності як ступеня досягнення цілей організації. В цьому випадку важливе визнання динамічності цілей і відмінності між офіційними та оперативними цілями організації. Такий підхід є коректним, якщо організаційні цілі конкретні, охоплюють широкий спектр діяльності організації та піддаються вимірюванню.

2

  Розуміння ефективності як здатності організацій вико­ристовувати середовище з метою придбання рідкісних ресурсів.

Одним із основних аспектів цієї концепції є взаємозалежність між організацією і зовнішнім середовищем організації як фор­ми обміну певними ресурсами. На відміну від вимоги «максимізації», що висувається в інших підходах, ця методологія припускає «оптимізувати» використання зовнішнього середо­вища.

  1. Розуміння ефективності як здатності організацій дося­гати максимальні результати за фіксованих витрат або здат­ності мінімізувати витрати досягнувши необхідних резуль­татів.
  2. Розуміння ефективності як здатності до досягнення мети на основі «хороших» внутрішніх характеристик. На думку прихильників цього підходу, ефективна організаційна струк­тура підсилює задоволеність, відчуття гарантованості і конт­роль персоналу над діяльністю організації. Основний недолік цієї концепції — надмірна увага до засобів досягнення мети на шкоду оцінці результатів.
  3. Розуміння ефективності як ступеня задоволеності насе­лення організацією та її продуктом. Названий підхід можна застосовувати до ситуації, коли потужні групи осіб поза органі­зацією здатні чинити істотний вплив на її функціонування.

Ефективність організації розглядається через систему су­спільних цінностей, що відповідають потребам суспільного розвитку, і трактується як здатність системи до виконання функцій цілепокладання (формулювання цілей відповідно до потреб), цілезабезпечення (використання соціально схвалених цілей), досягнення мети, економічності (досягнення певного співвідношення між результатами і витратами), факторної обумовленості (врахування зовнішніх та внутрішніх чинників умов функціонування організації). Це визначення достатньо широке і охоплює як внутрішні, так і зовнішні аспекти ефек­тивності.

Відомий економіст Д. Сінк під ефективністю організацій­ної системи розуміє результативність її функціонування, яка містить такі сім складових:

  • дієвість — рівень досягнення поставленої мети;
  • економічність — рівень використання ресурсів;
  • якість — рівень відповідності специфікаціям та призна­ченню;
  • прибутковість як співвідношення між валовим доходом і сумарними витратами;
  • продуктивність — співвідношення кількості вироблено­го продукту до спожитих ресурсів;
  • якість трудового життя — ступінь задоволення особис­тих потреб і запитів працівників у процесі трудової діяль­ності;
  • впровадження нововведень як характеристика перетво­рення науково-технічного потенціалу організації.

Виходячи з цього, ефективність системи оцінюється через систему показників, що відображають кожну з названих оз­нак. Такий підхід до розуміння сутності та оцінки ефектив­ності системи набув широкого поширення в зарубіжних систе­мах оцінки ефективності діяльності організації.

Зіставлення запропонованих підходів з розумінням сут­ності ефективності свідчить про багатозначність цього понят­тя. Загальним для всіх визначень є уявлення про ефективність як про здатність

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні