Екологічні права громадян

План

Вступ

  1. Загальна характеристика екологічних прав громадян.
  2. Конституційні екологічні права громадян.
  3. Екологічні права встановлені іншими нормативними актами.
  4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян.
  5. Захист екологічних прав громадян.

Висновок

Використана література.

 

Вступ

Урбанізація суспільного розвитку призводить до погіршення екологічної ситуації у світі. У зв’язку з цим особливо актуальним є питання раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки населення, охорони довкілля.

Конституція України, зокрема ст. 50, гарантує кожному громадянину України право на безпечне для його життя і здоров’я навколишнє природне середовище. За змістом даної статті в ній закріплені декілька видів суб’єктивних прав: право на достовірну екологічну інформацію про стан навколишнього середовища; право на відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди. Всі вказані права належать до природно невід’ємних суб’єктивних прав. Оскільки, в сукупності реалізація цих прав сприяє здійсненню права на життя і тому вони є природними правами, невід’ємними від життєдіяльності громадян незалежно від правового закріплення.

Правовою основою екологічних прав та обов’язків громадян є припис Конституції України, в якому закріплено, що комплекс таких прав передбачено Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (статті 9 – 12).

Слід зазначити, що в деяких підручниках з теорії держави і права дається неповне визначення екологічних прав. Під ними розуміють можливості людини користуватися довкіллям як природним середовищем проживання. На мій погляд у такому визначенні екологічних прав людини не враховані положення ст

66 Конституції України, де відзначається, що кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, відшкодовувати завдані ним збитки. Це пов’язане з тим, що людина, реалізуючи деякі свої екологічні права, неминуче впливає на стан природних геосистем, особливо при спеціальному використанні природних ресурсів.

Отже, екологічні права громадян – це закріплена в законі і гарантована правом сукупність юридичних можливостей і засобів, які дозволяють задовольняти потреби громадян у галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

 

1. Загальна характеристика екологічних прав громадян

Питання про екологічні права людини і громадянина є центральним у національному і міжнародному екологічному праві. Воно тісно пов’язане з правом на життя та охорону здоров’я населення.

Історично ідея екологічних прав спочатку знайшла своє відображення в міжнародно-правових документах[1]. Міжнародні пакти про права людини містять тези, що дуже умовно можна трансформувати на екологічні права громадян.

Проблема прав людини на сприятливе навколишнє середовище була обговорена як самостійна на Стокгольмській конференції ООН щодо навколишнього середовища в 1972 році.

Особливе значення має Орхуська конвенція «Про доступ до інформації, участь в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля»[2], яка не тільки проголошує, декларує екологічні права громадян (на сприятливе довкілля, екологічну інформацію, участь у прийнятті екологічно значущих рішень), а й регулює процедурні (процесуальні) питання їх захисту.

Термін «екологічні права» вперше в Україні на законодавчому рівні був закріплений у Законі України від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 9). В подальшому вони були зафіксовані і в Конституції України (ст. 50). Це свідчить про їх провідну роль у загальній системі прав людини.

Екологічні права належать до суб’єктивних прав, підставою для виникнення яких є екологічна система, що

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні