Екологічний менеджмент_к.р

План

Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів. 2

Форми проведення екологічної експертизи. 7

Можливості проведення екологічного страхування в Україні 10


Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів

Екополітика - система заходів, пов’язаних із впливом суспільства на природу.

Екологічна політика (ЕП) буває п’яти видів:

1.  Глобальна - проведення міжнародних, політичних і зовнішньоекономічних акцій з урахуванням екологічних обмежень у соціально-економічному розвитку, запасів наявних у світі природних ресурсів і їхнього розподілу між країнами.

Україна підписала більш як 40 міжнародних правових документів, серед яких: Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, у космічному просторі і під водою; Конвенція ВОЗ про захист від іонізуючої радіації; Конвенція про трансграничне забруднення повітря на великій відстані; Протокол про обмеження викидів сірки; Віденська Конвенція про охорону озонового шару; Конвенція про біологічне розмаїття; Конвенція про захист Чорного моря від забруднення; Конвенція про зміну клімату і т. д.

2.  Державна - соціально-економічна політика, у тому числі міжнародна, побудована на розумінні ефектів і недоліків, пов’язаних з екологічним станом території й акваторії.

Наприклад, Чорне море в межах України відрізняється високим рівнем забруднення, тому стримує розвиток рекреації і туризму міжнародного рівня, а це додаткові валютні надходження для країни. Тому, при вирішенні екологічних проблем, підвищиться соціально-економічна привабливість Причорномор’я і Приазов’я. Підсилиться їхня інвестиційна привабливість для тих країн і фірм, що займаються туристичним чи рекреаційним бізнесом

3.  Регіональна екополітика - політика держави стосовно регіонів, а також екополітика, здійснювана самими регіонами.

Регіональним рівень передбачає:

• регулювання використання природних ресурсів місцевого значення;

• визначення нормативів забруднення природного середовища (встановлення нормативів ГДВ, ГДС і розміщення відходів);

• введення економічного механізму природокористування на регіональному рівні;

• проведення моніторингу й обліку об’єктів природокористування і забруднення навколишнього середовища;

• проведення державної екологічної експертизи;

• здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;

• розробка програм проведення природоохоронних заходів, визначення і реалізації інвестиційної політики;

• інформування населення і зацікавлених підприємств, установ і організацій з екологічних питань

4.  Місцевий рівень - проведення локального й об’єктивного моніторингу; здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства; організація розробки місцевих екологічних програм і проектів.

Розглядається ідея про створення загальнодержавного фонду підтримки розвитку регіонів у розмірі 10% від суми регіональних податкових надходжень у державний бюджет.

Оздоровлення екологічної ситуації в регіоні припускає зміну відносин власності і передачу природних ресурсів суспільству, зокрема, місцевій владі.

Принципами екополітики в Законі України »Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р. ) передбачено:

• введення плати за погіршення якості природних ресурсів (ці платежі повинні здійснюватися за рахунок прибутку підприємств, установ і організацій);

• введення екологічного страхування. Страхування повинно бути добровільним чи обов’язковим у випадку збитку, завданого в результаті забруднення навколишнього середовища, а також погіршення якості природних ресурсів;

• надання пільг при оподатковуванні підприємств, організацій і громадян у випадку реалізації ними заходів, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів і охорону природного середовища;

• встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів.

5.  Екологічна політика на рівні підприємства. Після отримання екологією домінуючого статусу в системі суспільних цінностей, підприємство вже не може обійтися без відображення своєї екополітики в довгострокових планах.

Екополітику господарського об’єкта необхідно розглядати як стратегічний елемент довгострокового планування.

Екологічні фактори впливають на ряд фінансових показників підприємства:

• на коефіцієнт валового і чистого прибутку;

• показник собівартості реалізованої продукції;

• коефіцієнт оборотності основних фондів;

• оборотності матеріальних запасів;

• прибуток на середній капітал і прибуток на акцію,

f(C, P, m)-->min

де: С - витрати на заходи для дотримання на підприємстві норм по технологічних

1 2 3 4