Економічна ефективність зернового виробництва в Україні

Економічна ефективність зернового виробництва в Україні

Проблема забезпечення населення країни достатньою кількістю вітчизняних якісних продуктів харчування зумовлена, головним чином, обвальним спадом виробництва сільськогосподарської продукції і, насамперед, зерна — важливішого виду продовольчих ресурсів, цінної сировини для ряду галузей переробної промисловості, незамінного джерела створення повноцінної кормової бази для розвитку тваринництва. У переважній більшості країн світу виробництво зерна традиційно належить до провідних галузей сільського господарства. В Україні зернове виробництво має не тільки важливе соціально-економічне, а й політичне значення для розвитку національної економіки, забезпечення продовольчої безпеки держави. Українське зерно завжди належало до конкурентоспроможних продуктів на світовому ринку. Основними його виробниками нині є сільськогосподарські підприємства, їх частка у загальному валовому зборі зерна у 2001 і 2002 роках становила відповідно 76 і 80%. Загострення продовольчої проблеми в Україні збіглося у часі з обмеженням можливостей держави щодо надання належної економічної допомоги товаровиробникам для стабілізації й розвитку зернової галузі. Цим зумовлюється необхідність глибокого аналізу економічної ефективності виробництва зерна й обгрунтування системи організаційно-економічних заходів підвищення його доходності.

В останні роки наукові публікації щодо ефективності зернового виробництва присвячені переважно становленню й розвитку внутрішньодержавного і міждержавного ринку зерна. Ефективність зернового господарства висвітлюється здебільшого з позицій обсягів його виробництва та збуту, формування попиту і пропозиції, ціноутворення на зерновому ринку, його державного регулювання. Таку спрямованість мають публікації Бойка В. , Лисецького А. , Івануха Р. , Милованова Є. , Саблука П. , Тютюнника С. , Худолій Л. та інших

Автори аналізують переважно динаміку валових зборів зерна, посівні площі й урожайність зернових культур, рівень собівартості та цін на зерно, канали його реалізації, матеріально-технічне забезпечення галузі й напрями його поліпшення. На наш погляд, потребують розширення та поглиблення дослідження ефективності зернового виробництва і його ролі в аграрному секторі економіки. З огляду на це завданням даної статті є аналіз динамічних тенденцій прибутковості зернового виробництва як важливої складової економічної ефективності діяльності аграрного сектора з урахуванням регіональних особливостей країни.

При дослідженні динаміки прибутковості зернового виробництва в Україні були використані два джерела економічної інформації — зведені річні звіти сільськогосподарських підприємств України за 1996—1999 роки та статистичні збірники Держ-комстату України "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств України" за 2001—2002 роки.

Дані про динаміку грошових надходжень, собівартість та прибуток у виробництві зерна в Україні наведені в табл. 1.

Аналіз свідчить про нестійку динаміку економічних показників виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах. У досліджуваному семиріччі чітко виділяються два періоди. У першому — 1996—1998 роки — спостерігається різке зниження рівня рентабельності від 63,5 до 1,1% при одночасному зменшенні суми прибутку з 787,8 млн. до 22,5 млн. грн. У другому періоді тенденція протилежна — суми прибутку зросли від 254,2 млн. у 1999 році до 929,5 млн. грн. у 2002-му, що супроводжувалося і позитивною динамікою рівня рентабельності — від 11,0% у 1999 році до 19,3% у 2002-му. Проте зростання не було постійним і стабільним, оскільки показники суми прибутку й рівня рентабельності у 2002 році відхиляються у 2001 та 2002 роках у бік істотного зменшення — за сумою прибутку майже удвічі, а за рівнем рентабельності — майже на 40 відсотків.

1. Динаміка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні