Економічна людина і раціональна економічна поведінка

цілей. Так, наприклад, працівникові доводиться вибирати між підвищенням заробітку і збереженням колишньої кількості вільного часу, а підприємцеві між традиційною (звичною) організацією виробничого процесу і раціональною організацією, пов'язаною з початковими клопотами і фінансовими витратами (рис. 3. 1).

Від конкурентних цілей слід відрізняти конфлікти цілей. Коли суб'єкти господарювання і насамперед великі соціальні групи мають протилежні цілі і з цієї причини з різних поглядів розглядають економічні процеси (для підприємця величина будь-якої заробітної плати - об'єкт потенційного зниження витрат виробництва, а для найманого робітника - шанс на одержання зростаючої кількості товарів і послуг), справа може доходити до конфліктів цілей.

Таблиця 3. 1. Дві моделі раціональної поведінки людини

Категорії та підходи

Людина економічна

Людина соціологічна

Суб'єкт

індивід

група, спільність, індивід як член групи, громади

Мотивація

особиста вигода

цінності, традиція, солідарність, свобода, рівність, віра

Критерії оцінки

рахункова раціональність, утилітарна (напр. прибуток - збиток)

різноманітність раціональностей, нормативна раціональність (напр. добро проти зла)

Основа дії

вільний вибір, чіткі обмеження (напр. капітал, кадри)

обмеження в діях (м'які дії мають різні значення, вплив звичаїв та звичок)

Сфера дії

ринок, приватний сектор

суспільство, ринок як суспільна інституція, політична сфера

Принцип організації соціального простору

інтеракції суб'єктів, виходячи з уподобань та раціональності

вплив політики (влади), критерії суттєвої раціональності(напр.  соціальної справедливості)

Цілі аналізу

передбачення

опис, пояснення, інтерпретації

Методи

формальні, математичні

емпіричні, якісні

Методологія

редукціонізм, індивідуалізм

холізм, органіцизм

Інтелектуальна,традиція

Сміт, Маршалл, Кейнс, Самуельсон

Маркс, Дюркгейм, Вебер, Парсонс

 

 

 

Рис. 3. 1. Модель людини інституціональної

У будь-якому суспільстві, що досягло рівня індустріального виробництва, вони неминучі, оскільки такі суперечності мають системний характер. Однак, як показує історичний досвід, сучасні індустріальні суспільства здатні зводити такі конфлікти до мінімуму.

 

 


Список рекомендованої літератури

1. Абалкин Л. И. Новое экономическое мышление. - М. , 1987.

2. Антология экономической классики: В 2 т. - М. , 1993.

3. Бабосов Е. М. Человек на пороге рынка. - Мн. , 1992.

4. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. - М. , 1990.

5. Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. - М. , 1984.

6. Дорин А. В. Экономическая социология: Учеб. пособие. - Мн. , 1997.

7. Дюркгейм Э. О. О разделении общественного труда. Метод социологии: Пер

с франц. - М. , 1991.

8. Заславская Т И. , Рывжина Р В Социология экономической жизни: Очерки теории. - Новосибирск, 1988.

9. Заславская Т. И. Экономическое поведение и экономическое развитие // ЭКО. - 1989. -№3.

10. Економічна соціологія: Навч. посібник / За ред. В. М. Ворони, В. Є. Пилипенка. - К. , 1997.

11. Єременко В. Г. Основи соціальної економіки. - К. , 1997.

12. Косале Л. Я. , Рывкина Р. В. Социальные механизмы как регуляторы социальных, процессов. - М. , 1980.

13. Лукашевич М. П. Соціологія праці. - К. , 2004.

14. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов // Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 46.

15. Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с франц. - М. , 1973.

 

 

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні