Економічна реформа 60-х років ХХ століття

ЕКОНОМІЧНА РЕФОРМА СЕРЕДИНИ 60-Х РОКІВ XX СТ. ТА ПОДАЛЬШІ СПРОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ(1965-1985рр. )

 

В середині 60-х років XX ст. хід та конк­ретні результати хрущовської реформи 1957 p. , суттю якої був перехід від галу­зевих міністерств до раднаргоспів, які безпосередньо підпорядковувалися Раді Міністрів союзної республіки, перестали задовольняти правлячі кола країни, особливо партійно-державну та господарську номенклатуру союзного значен­ня, а також широкі верстви населення. Внаслідок зростання цін на продоволь­чі товари, загального дефіциту як продовольчих, так і непродовольчих товарів, збільшення непрямих податків, обмеження присадибних ділянок та поголів'я худоби у підсобних господарствах колгоспників ширилося цілком обґрунтова­не невдоволення соціально-економічною політикою комуністичної партії. За­мість підвищення життєвого рівня народу, що б відповідало положенням нової програми, відбувалося зниження й так не високих життєвих стандартів. Прав­ляча верхівка пов'язувала погіршення макроекономічної ситуації в країні, і відповідне загострення соціального питання з втратою загальносоюзним центром монополії на одноосібне керівництво народним господарством. Отже, врахувавши справедливий народний гнів, певну невдоволеність рядових членів партії спробами М. С. Хрущова відновити на свій лад культ особи, його прорахунки у здійсненні внутрішньої та зовнішньої політики, вузьке коло вищих партійних функціонерів за підтримки силових структур організувало типовий палацовий переворот, в ході якого з вищого поста в партії і державі в жовтні 1964 р. було усунуто М. С. Хрущова, що призвело до знищення більшості його починань, особливо демократичного спрямування.

Новий комплекс заходів з оздоровлення соціально-економічної обста­новки в СРСР отримав назву господарської реформи. Його швидкій появі сприяли рекомендації вітчизняних учених-економістів і господарників, підго­товлені в ході удосконалення заходів здійснюваної раднаргоспівської рефор­ми

Умовно всіх учених, господарників і політиків, які вбачали вирішення проблем початку 60-х років XX ст. на основі удосконалення господарського механізму, можна поділити на дві групи: прогресистів і ортодоксів-технократів. Перші виступали за ідею надання підприємствам оперативно-господарсь­кої самостійності за збереження за центром завдань стратегічного керівництва та координації, а також за заміну прямої централізації непрямою, за якої центр впливав би на низові ланки виробництва більше економічними методами, ніж адміністративними. Ортодокси-технократи захищали ідею повернення до повного регламентування діяльності підприємств за умови технічного переос­нащення органів планування й управління центру на основі ЕОМ, які б враховували найменші відхилення від планових показників і своєчасно реагували на них.

Відповідно до рішень березневого пленуму ЦК КПРС (1965 р. ) реформу­вання розпочалося з аграрного сектору країни. Першочерго­вість радикальних змін саме тут обумовлювалася загостренням продовольчої проблеми. Для її вирішення березневий пленум приділив значну увагу як по­точним проблемам сільського господарства, так і аграрній політиці, розрахо­ваній на тривалий період. В основу цієї політики було покладено принцип за­безпечення необхідної еквівалентності міжгалузевого обміну. Для цього пла­нувалося змінити пропорції розподілу національного доходу на користь сіль­ського господарства. У зв'язку з цим було розроблені нові принципи заготівлі сільськогосподарських продуктів: при підвищенні заготівельних цін було знижено план обов'язкових закупівель зерна, який став незмінним протягом 10 років. Понадпланова продукція залишалася в розпорядженні колгоспів. За понадплановий продаж встановлювалися грошові надбавки. Для підвищення особистої матеріальної заінтересованості колгоспників з 1 липня 1966 р. в кол­госпах було введено гарантовану оплату праці на рівні тарифних ставок відпо­відних робітників радгоспів. Піднесенню життєвого рівня сільських працівни­ків сприяли рішення березневого пленуму про зняття необґрунтованих обмежень з особистих підсобних господарств. Відповідно до його рішень були зроблені певні зміни

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні