Економічне співробітництво України та країн азіатсько-тихоокеанського регіону

ПЛАН 

1. Розбудова двосторонніх відносин України з країнами Азіатсько – Тихоокеанського регіону – важливий напрямок зовнішньої політики України

2. Зовнішньоекономічна діяльність України на Сході

3. Перспективи розвитку економічних відносин з державами Азіатсько – Тихоокеанського регіону

 

Для України, яка стала повноп­равним, впливовим членом світової спільноти, одним із важливих напрямів зовнішньої політики є розбудова відносин з державами Азіат­сько-Тихоокеанського регіону (АТР).

У цьому регіоні нині проживає майже половина людства, виробляється понад 50 відсотків товарної продукції світу і сконцентровано приблизно 40 відсотків обсягу світової торгівлі. АТР є на сьогод­ні одним із найбагатших і найпередовіших у галузі новітніх технологій та їх зап­ровадженні у життя. Він забезпечує поло­вину всіх світових інвестицій.

Крім сфери економіки, АТР відіграє дедалі виразнішу роль у глобальній полі­тиці. Тут перехрещуються інтереси таких супердержав, як СІЛА, КНР, Японія, Ро­сія, Індія, а також потужних регіональних об'єднань (АТЕС, АСЕАН).

Швидке перетворення АТР на зону великої інтеграційної активності, еконо­мічного і політичного динамізму буде в найближчій перспективі означати поча­ток "тихоокеанської ери". Саме тому провідні світові експерти вважають АТР регіоном XXI століття

Цим пояснюється прагнення провідних розвинених країн світу посісти в АТР ключові позиції у сфері торгово-економічного і науково-технічного співробітництва, а також зміцнювати політичну взаємодію з його суб'єктами.

Це добре відомий у світі факт, який, на жаль, до недавнього часу недостатньо усвідомлювався в Україні. Хоча навіть лише економічні успіхи багатьох країн АТР, досягнуті в історично короткий тер­мін, заслуговують на увагу. Досвід Японії, Китаю, Республіки Корея, Сінгапуру, Та­їланду, Індонезії та інших країн регіону, які змінюються буквально на очах і за темпами економічного зростання випе­реджають провідні постіндустріальні кра­їни, може бути вельми корисним і для нашої держави.

Значимість для України держав Азіатсько-Тихоокеанського регіону визнача­ється основним фактором — становлення АТР як одного з центрів світової еконо­міки, що найбільш динамічно розвива­ється, зумовлює необхідність розширення української присутності у цьому регіоні.

В АТР ми маємо справу з початковою фазою інтеграційних процесів країн, які перебувають на різних етапах економіч­ного розвитку, що створює, в певному розумінні, більш сприятливі умови для інтеграції України в економіку регіону. Окрім цього, продумана стратегія зов­нішньоекономічної діяльності на Сході дала б змогу Україні отримати певні пе­реваги й у відносинах із Заходом.

Економічне співробітництво з усіма країнами АТР відкриває можливості для вдосконалення структури українського експорту. Структурна перебудова про­мисловості більшості країн регіону, мо­дернізація сільського господарства, роз­виток систем зв'язку і транспорту, реалі­зація масштабних інвестиційних програм створюють необхідні передумови для збільшеного попиту на машини, облад­нання і технології, до того ж не завжди ультрасучасні. Покращення економічної ситуації у більшості країн АТР викликало зростання внутрішнього попиту і, як нас­лідок, розширення потенційних ринків для товарів українського виробництва.

Процеси лібералізації зовнішньої тор­гівлі, які останнім часом поступово стали набирати силу, не кажучи вже про реалі­зацію підписаних декларацій та угод, створюють більш сприятливі умови для українських експортерів машинотехнічної продукції, прокату, а також продукції хімічної промисловості, тобто традицій­них складових українського експорту.

Залучення України до перспектив­них багатосторонніх економічних проектів у

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні