Економічне співробітництво України та країн азіатсько-тихоокеанського регіону

регіоні також сприятиме подо­ланню численних проблем національної економіки.

Зростаючий інтерес виявляють країни регіону і до придбання вітчизняної вій­ськово-технічної продукції.

Розвиток прямих торговельно-еконо­мічних зв'язків з країнами АТР може значною мірою підвищити ефективність українського імпорту, оскільки якість азі­атських товарів загалом відповідає міжна­родним стандартам. Разом з тим ціни на ці товари здебільшого нижчі, ніж на ана­логічні західноєвропейські.

Непогані перспективи існують також для масштабного інвестиційного співро­бітництва з країнами АТР, участі у спо­рудженні в регіоні великих об'єктів енер­гетики та індустрії. Жоден інший регіон світу не надає стільки сприятливих умов для експорту туди комплектного облад­нання (КНР, Індія, СРВ тощо).

У той же час накопичення значних валютних резервів у деяких країнах АТР, що найбільш динамічно розвиваються, розширює потенційні можливості здій­снення ними інвестицій в економіку на­шої держави.

Активне співробітництво з країнами АТР дало б змогу також практично вико­ристовувати їх багатий досвід організації й управління зовнішньоекономічними зв'язками, зокрема, у сфері стимулюван­ня вітчизняного експорту.

Нарешті, зміцнення позицій нашої держави в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні сприятиме зростанню ролі і впли­ву України в загальносвітових політико-економічних процесах.

Слід зазначити, що політичний імідж України в АТР тільки починає формува­тись, вона поки що маловідома в регіоні як суверенна держава. Водночас існує ряд сприятливих факторів для позитивного образу нашої держави. Україна не несе на собі тягар статусу "наддержави". Як країна-засновниця ООН, Україна зроби­ла певний внесок в утвердження полі­тичного суверенітету і незалежності бага­тьох країн регіону

Переважна більшість з них вже висловила і продовжує демон­струвати значний інтерес до розбудови комплексу взаємин з нею.

Тому на сучасному етапі одним із го­ловних напрямів нашої зовнішньополі­тичної діяльності в АТР повинно стати формування і пропагування серед азіат­ських країн образу України як миролюбивої європейської держави, надійного та передбачуваного партнера, дійсно заці­кавленого у розвитку широких відносин з країнами регіону.

Бажана і необхідна присутність Укра­їни в АТР становить непросте і специ­фічне завдання. Виникає чимало об'єк­тивних і суб'єктивних чинників, які ма­ють бути враховані. Це, передусім, прос­торова віддаленість України від АТР.

Вона зумовлює дещо занижений інте­рес і завужені можливості безпосередньо­го впливу нашої держави на проблеми безпеки цього регіону, участі в інтегра­ційних процесах. Будь-які проект еко­номічного характеру, торгових операцій, обмінів мають враховувати істотні тран­спортні витрати, що впливатимуть на конкурентоспроможність українських то­варів. Хоча цю перешкоду можна долати при достатньо інтенсивному товарообо­роті та його масштабності, використову­ючи, передусім, морські шляхи сполучення.

Великою проблемою є також брак кваліфікованих кадрів сходознавців в Ук­раїні. Специфіка країн АТР полягає у ве­ликій різноманітності культур, мов, які досить складні й незвичні для сприйнят­тя і вивчення європейцями. Було б не­серйозно говорити про нарощування присутності України в АТР без належно­го забезпечення фахівцями, діловими людьми, здатними налагоджувати торго­вельно-економічне співробітництво в специфічних умовах цього регіону.

Потрібно також мати на увазі особли­вості ринків АТР.

Навіть після радикальних економіч­них перетворень, оновлення виробниц­тва і структурної перебудови Україна потребуватиме певного часу, щоб прис­тосуватись і проникнути на ринки АТР, насичені високоякісними товарами і де­шевою робочою силою. Треба реалістич­но оцінювати і подальше загострення конкурентної боротьби у сфері обмінів "ноу-хау", передових

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні