Економічне співробітництво України та країн азіатсько-тихоокеанського регіону

і високих техноло­гій. Отже з нинішніми напівсировинними експортними товарами (здебільшої металом, хімічними продуктами) вкрай невигідно йти на ринки регіону, де, крім всього іншого, відбувається скорочення питомої ваги торгівлі традиційними товарами при випереджаючому збільшені частки торгівлі послугами і технологіями Таким чином, тільки після реструктуризації економіки і, відповідно, номенклатури експорту України можна розраховувати на реальні успіхи і розвитої торгово-економічних зв'язків нашої держави з країнами АТР. З іншого боку, при сприятливому інвестиційному кліматі в Україні ці держави, де накопичені великі запаси капіталів, можуть взяти участь в інвестуванні привабливих для них еконо­мічних проектів.

Безумовно, поки що передчасно гово­рити про можливість налагодження Ук­раїною повномасштабного співробітниц­тва з усіма країнами АТР та її швидкого залучення до азіатських інтеграційних процесів, що дедалі набирають сили. Ли­ше у перспективі можна ставити у кон­кретну площину питання щодо нала­годження взаємин з регіональними та субрегіональними угрупованнями в рам­ках АТР.

З огляду на сучасні внутрішні реалії в Україні, а також початковий стан нашої співпраці з переважною більшістю азіат­ських країн, на теперішньому етапі, як у політичному, так і в економічному плані, було б доцільно орієнтуватись на пріори­тетну розбудову відносин з передовими в технологічному і могутніми у фінансово­му відношенні провідними державами регіону або з тими країнами, що демон­струють найвищі темпи економічного зростання (КНР, Японія, Індія, Республі­ка Корея, Індонезія. Австралія, Сінгапур, Таїланд, Малайзія).

Перспективними напрямами еконо­мічної взаємодії з ними можуть стати: за­лучення інвестицій з цих країн до рекон­струкції і технічного переобладнання віт­чизняних підприємств промислового і аг­рарного секторів та конверсії українсько­го ВПК; співробітництво у галузях судно-та авіабудування, мирного освоєння кос­мосу; у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Слід зазначити, що представники з "елітарного азіатського клубу" виявляють чималий інтерес до багатьох передових вітчизняних технологій, зокрема у сферах металургії, машинобудування, а також до української військово-технічної продукції. Однією з умов успішного розвитку такої співпраці знов-таки є створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

Отже інтеграція України в систему : економічних відносин з державами АТР потребує певного часу та вирішення ба­гатьох політичних і економічних проб­лем, залучення в практику зовнішньої торгівлі загальноприйнятих міжнародних норм і правил, адаптації внутрішнього за­конодавства до вимог багатосторонніх договорів і угод.  


Список використаної літератури 

1) Биленко Т. И. , Волынцев В. В. , Гримайло В. М. и др. Основы экономических теорий: Учеб. -метод. пособие. – К. , КМУГА, 1994

2) Литвин І. Зважаючи на особливості регіонів// Політика і час. – 2001. - №11. – С. 18 – 23.

3) Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2002.

4) Основи економічної теорії: Посібник для студентів вищих навчальних / Рибалкін В. О. / К. : Академія, 2003.

5) Україна: пріоритетні напрямки розвитку. – К. ,2006.

6) Чухно А. А. Основи економічної теорії. – К. : Університет, 1996.


1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні