Економічні ресурси і фактори виробництва

Економічні ресурси і фактори виробництва 

 

Щоб здійснювався процес виробництва, потрібні певні чинники (причини), які його зумовлюють. Такими чинниками є виробничі ресурси, які ще назива­ють економічними, або фактори виробництва.

Сучасні теоретики часто ототожнюють ресурси виробництва з його факто­рами. Проте на даному етапі дослідження чинників виробництва варто показати відмінності між економічними (виробничими) ресурсами та факторами.

Економічні ресурси – потенційні чинники виробництва, його можливості, джерела.

Фактори виробництва – чинники, які уже застосовуються у виробництві.

Інакше кажучи, економічний ресурс може й не перетворитися у реальний фактор виробництва, якщо постійно буде знаходитися у запасі. Водночас, у наступному аналізі ми виходитимемо з того, що усі виробничі ресурси стають факторами виробництва, тому часто застосування цих термінів буде тотожним.

Сучасна економічна наука до економічних (виробничих) ресурсів (факто­рів) відносить працю, капітал, природні ресурси та підприємницькі здібно­сті людини.

Праця – використання робочої сили людини для створення життєвих благ.

Тут праця, ототожнюючись з робочою силою, розглядається не як процес (потік), а як запас, або ресурс. При цьому, коли говориться про кількість праці, то йдеться про число працівників, які працюють певний час.

Капітал – виробничий ресурс у формі засобів праці

Капітал, як економічний ресурс, тісно пов’язаний з працею. У політичній економії представники трудової теорії вартості (починаючи від А. Сміта, XVIII століття), які стверджували, що багатство (вартість) створюється у виробництві виключно працею, взагалі розглядали його нагромадженою працею, яка здат­на накопичуватися і зберігатися у формі засобів виробництва (засобів пра­ці), створених працею людиною.

Капітал, як виробничий фактор, часто також називають капітальними, або інвестиційними, ресурсами (інвестиції – вкладення капіталу у вироб­ництво). Водночас інвестиційні ресурси є основою (субстанцією) капіталу, а не самим капіталом, суть якого є значно глибшою і багатшою.

Отже, вартість засобів праці (окрім землі, палива і енергії, які не відносять до капіталу) дає уявлення про величину такого виробничого ресурсу, як капі­тал.

Природні ресурси, або земля – сукупність предметів праці (сировини та матеріалів) і деяких засобів праці (землі, палива та енергії) у виробництві.

Природні ресурси так чи інакше своїм джерелом мають землю (природу) – це, зокрема, вугілля і руди, газ і нафта, добуті із земних надр, зерно, деревина, льон тощо, вирощені на землі, ґрунти, води і клімат і таке інше. Тому вони й поєднуються у ресурсі під назвою «земля».

Підприємницькі здібності – особливий ресурс, який втілюється у праці по управлінню і організації виробництва і збуту життєвих благ для одержання вигоди.

Усі економічні ресурси, або виробничі фактори, мають одну загальну влас­тивість: вони рідкісні, тобто існують в обмеженій кількості.

Наша планета містить обмежений запас ресурсів, які можна використати для виробництва життєвих благ, передусім – природних ресурсів (землі). Водночас, рідкісними (обмеженими) є й праця (робоча сила), капітал (інвес­тиційні ресурси) і підприємницькі ресурси. Хоча на нашій планеті є країни, які наділені значними економічними ресурсами, усе ж і вони зіштовхуються з їх

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні