Еквівалентність перекладу

найважливіших частин змісту оригіналу.[Комиссаров В.Н. “Теория перевода”ст64-65]

 

Висновок

 Еквівалентність орієнтована на відповідність створюваного в результаті міжмовної комунікації тексту визначеним параметрам, що задаються оригіналам.

 Еквівалентність — це відношення результатів двох комунікативних актів-первинного і вторинного.

 Еквівалентність відповідає на питання, чи відповідає кінцевий текст вихідному.

 Еквівалентність завжди у відомій мірі націлена на ідеальний еталон; має на увазі вичерпну передачу змісту оригіналу на всіх семіотичних рівнях і в повному обсязі його функцій, чи стосовно до того чи іншого семіотичного рівня. Вимога еквівалентності носить, іншими словами, максимальний характер або стосовно тексту в цілому, або стосовно його окремих аспектів.

Зіставлення перекладів з їхніми оригіналами показує, що існує декілька типів еквівалентності, у кожному з який зберігаються різні частини змісту вихідного тексту. Вивчення рівнів еквівалентності дозволяє визначити, яку ступінь близькості до оригіналу перекладач може досягти в кожному конкретному випадку. Поняття еквівалентності розкриває найважливішу особливість перекладу і є одним з центральних понять сучасного перекладознавства.

 

Список літератури:

 1. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). — М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001, — 224 с.
 2. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. М., «Международные отношения", 1973.
 3. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Курс лекций. – М.:ЭТС. – 2000. – 192с
 4. Комиссаров В.Н.     Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб.
  для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. - 253 с.
 5. Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее до­стижения). - М., 1981
 6. Паршин А. Теория и практика перевода
 7. Пумпянский А.Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык
 8. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие) — М.: Слово/Slovo, 2000. — 624 с
 9. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. - М., 1983.
 10. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. М., «Воениздат», 1973.
 11. Catford J.С. A Linguistic Theory of Translation. Ldn., 1965.
1 2 3 4 5 6 7 8