Етапи процесу аудиту та їх коротка характеристика

Зміст

Вступ.  

1. Етапи процесу аудиту та їх коротка характеристика.  

1. 1. Ревізія як одна з форм фінансово-господарського контролю, її види та характеристика.  

2. Програма аудиту короткострокових кредитів банку.  

Висновки.

Список використаної літератури.   


Вступ

Ринкові реформи в Україні нерозривно пов’язані зі змінами  в системі управління економічними відносинами, як в окремих господарських об’єктах  так і в суспільстві в цілому, що викликало по­мі­т­ні змі­ни в аудиторській діяльності, яка за­ле­жить вже не тіль­ки від ре­зуль­та­тів пра­ці аудитора, а й від ефектив­но­с­ті  стратегїї здійснення аудиторського процесу.

Ринкова економіка висуває нові завдання у сфері контролю, від правильного вирішення яких залежать його подальший розвиток і удосконалення

Мета самостійної роботи:

  • розкрити сутність економічної категорії – стратегії аудиту, їх характеристику;
  • проаналізувати проаналізувати етапи процесу аудиту та їх характеристику;
  • скласти програму аудиту короткострокових кредитів банку;
  • провести аудиторську перевірку фінансової звітності ТзОВ фірми «Західбудкомплект».

 Основне завдання аудиторських служб — перевірка дотримання законодавства, що регулює фінансово-господарську ді­яльність підприємств, ведення бухгалтерського фінансового обліку, складання фінансової звітності та забезпечення державних органів і власників інформацією про фінансовий стан суб'єкта підприємниць­кої діяльності.

Глибина і спосіб дослідження залежать від складності форми і методики обліку, а також від того, якою мірою аудитор може покла­датися на дані внутрішнього контролю. Аудитору слід оцінити вплив змін у законодавстві на організацію і методику обліку, на аналіз звітів, визначити рівень роботи внутрішніх аудиторів.

1. Етапи процесу аудиту та їх коротка характеристика

Аудит – це незалежна перевірка публічної (оприлюдненої) бухгалтерської звітності первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання з метою визначення достовірності обліку його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Процес аудиту важливо організувати в певному порядку виконання робіт. Доцільно здійснювати аудит поетапно у такій послідовності.

СТАДІЇ (ЕТАПИ) АУДИТУ: 

— Попереднє обстеження діяльності клієнта

— Складання плану аудиту

— Перевірка системи обліку і внутрішнього контролю

— Аналітична перевірка фінансової інформації

— Вибіркове обстеження - одержання аудиторських свідчень

— Заключний огляд фінансової звітності

— Підготовка аудиторського звіту

Після призначення аудитора для проведення аудиту в конкретному підприємстві від здійснює попереднє обстеження діяльності клієнта з таких питань: сфера діяльності, спеціалізація виробництва, попит на продукцію клієнта, особливості економіки галузі, стратегія діяльності, наявність справ у суді, претензії різних організацій і підприємств. Потрібно вивчити звітність підприємства за попередній рік, проаналізувати зміни в поточному році порівняно з минулим по виробництву валової продукції, її собівартості та інших показників; які нові види продукції почали вироблятися, чи користується вона попитом, які тут виникли проблеми. На цьому етапі в загальних рисах вивчається стан обліку і внутрішньогосподарського контролю, зміни в обліковій політиці в порівнянні з минулим роком.

Планування

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні