Етнічні та регіональні релігії

Життя людини за гробом уявлялося як продовження його життя на землі. «Голосіння» та «сміх» — це дві іпостасі смерті в розумінні давніх слов’ян: «голосіння» означає початковий ступінь умирання, а «сміх» — кінцевий його етап, що є початком відродження. Через метафору «їжі», що є чуттєво розгорнутим принципом «множинної одиничності», реалізується також уже згадувана нами тенденція східних слов’ян до своєрідного політеїстичного розуміння Єдиного: «світ» може бути репрезентований як космічний «бенкет», до якого залучено всіх космогонічних персонажів, а також периферійні сфери світобудови. (Див.: Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К.: Наук. думка, 1992. — С. 56—58).

Література

  1. Єришев А. О. Релігієзнавство: Навч. посібник. — Розд. 4. — К.: МАУП, 1999.
  2. Калінін Ю. А., Харьковщенко С. А. Релігієзнавство: Підручник для студ. вищ. шк. — Розд. 5. — К.: Наук. думка, 1997.
  3. Мифологии древнего мира / Пер. с англ. — М.: Наука, 1977.
  4. Дорошенко Е. А. Зороастрийцы в Иране. — М.: Наука, 1982.
  5. Конфуций. Уроки мудрости. — М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио,1998.
  6. Древнеиндийская философия: Начальный период / Пер. с санскрита, подг. текстов, вступ. статья и коммент. В. В. Бродова. — М.: Мысль, 1992.
  7. Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». — М.: Наука, 1993.
  8. Васильков Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. — М., 1970.
  9. Торчинов Е. А. Даосизм. — М., 1998.

10. Бхагавадгита / Пер. и коммент. акад. Б. Л. Смирнова. — Ашхабад: Ылым, 1973.

11. Индуизм, джайнизм, сикхизм: Словарь. — М.: Республика, 1996.

12. Сатпрем Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания. — Л.: ЛГУ, 1989.

13. Тихонравов Ю. В. Религии мира. — М.: Юниверса, 1996.

14. Штоль Г. Мифы классической древности: В 2-х т. — М.: Высш. шк., 1993.

15. Вильхельм Г. Древний народ хуррити: Очерки истории и культуры. — М.: Наука, 1992.

16. Авеста в русских переводах (1861 — 1996) / Сост., общ. ред., прим., справ. разд. И. В. Рака. — СПб., 1997.

17. Учение Пятикнижие Моисеево / Пер., введ. и коммент. И. И. Шифмана. — М.: Республика, 1993.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні