Excel в комп'ютерному аудиті

План

  1. Проблеми та перспективи використання сучасних інформаційних технологій у вітчизняному аудиті
  2. До проблематики раціоналізації робочої документації для аудиту доходів підприємства з використанням можливостей програмного продукту Microsoft Excel

Список використаних джерел

Проблеми та перспективи використання сучасних інформаційних технологій у вітчизняному аудиті

По мірі всезростаючого застосування інформаційних технологій та комп’ютерної техніки в бізнесі, насамперед, в сфері управління бізнесом, все більш актуально постає питання комп’ютеризації аудиторської діяльності.

Критерієм якості при проведенні аудита вважається, у першу чергу, виконання аудиторами вимог Міжнародних стандартів аудита, що пов'язане зі збільшенням трудозатрат аудиторів, збором додаткової інформації, документуванням процесу перевірки.

У такій ситуації підвищення ефективності аудиторської роботи неможливо без використання комп'ютерних технологій, які сьогодні в принципі можуть використовуватись протягом всього проце­су аудиту: на етапах планування та організації аудиту, конт­ролю, підготовки та обґрунтування аудиторського висновку.

На сьогодні аудиторські фірми розробили і використову­ють спеціальні інформаційні системи, орієнтовані на внут­рішню регламентацію аудиторської діяльності з застосуван­ням внутрішньофірмових стандартів. Однак, ринок аудиторського програмного забезпечення в Україні тільки починає розвиватися.

Слід зазначити, що професійними організаціями та безпосередніми користувачами на шляху впрова­дження використання комп'ютерної техніки і технології в контролі та аудиті вбачаються певне коло проблемних питань, серед яких виділяються наступні:

1. Низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний незначним періодом його становлення;

2. Аудит фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами аудиту багато в чому має за основу так зване "професійне судження" аудитора, яке ґрунтується на його досвіді та інтуїції. Бездумна ком­п'ютеризація аудиту при цьому може призвести до такої його автоматизації, яка потягне за собою ряд помилок при проведенні аудиту.

3. Ризики, пов'язані з використанням комп'ютерних систем обробки даних, можуть бути значними. При цьому ймовірність неправильної обробки даних чи втрати частини інформації стає реальною загрозою правильності аудиторського висновку.

4

Розробка аудиторського програмного забезпечення є досить важким процесом, який потребує знач­них фінансових витрат.

5. Низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів.

6. Різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що при динамічно мінливому законодавстві не дозволяє зробити деталізоване настроювання спеціалізованих систем на "всі випадки життя".

7. Ряд методичних проблем, зокрема, необхідність розроблення методичних підходів реалізації трансформаційних процедур перетворення фінансових звітів по заданих форматах, не розголошуючи при цьому комерційну таємницю тих аудиторів, які вже виконують подібні замовлення й знають, як цю роботу виконувати.

Безумовно, аудитори не заперечують користі автомати­зації. Проте характерно, що при розмові з українськими аудиторами щодо автоматизації їх діяльності вони часто кажуть: "в майбутньому", "в перспективі". Опитування, проведені серед російських аудиторів щодо використання в їх роботі програмних продуктів, також показали, що одним з головних інструментів аудитора, як і раніше, за­лишаються Word і Excel.

В Україні ж стан справ з упровадженням сучасних тех­нологій в аудит значно гірший. Це підтверджує той факт, що навіть в Росії вже з'явилося до десятка спеціалізованих аудиторських програмних продуктів місцевої розробки, а в Україні — жодного.

Проте, конкуренція, що посилюється в аудиторсько-консалтинговому бізнесі, вже змушує компанії знаходити нові шляхи підвищення ефективності організації та рентабельності діяльності. Немаловажну роль у цьому буде відведена й пошуку шляхів рішення підвищення ефективності діяльності, якості надаваних послуг за допомогою застосування спеціалізованих програмних

1 2 3