ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АСУ

цього виду забезпечення АСУ містить описання задач, завдання для алгоритмізації, економіко математичні моделі задач, текстові і контрольні приклади їх розв'язування. Персонал становлять спеціалісти з організації управління об'єктом, постановники задач управління, спеціалісти з обчислювальних методів, проектувальники АСУ.

Організаційне забезпечення АСУ (03) — це комплекс документів, які регламентують діяльність персоналу АСУ в умовах функціонування. У процесі розв'язування задач управління даний вид забезпечення визначає взаємодії працівників АСУ з технічними засобами та між собою. 03 реалізується в різноманітних методичних і керівних документах за стадіями розробки, упровадження, функціонування і супроводження АСУ.

Правове забезпечення АСУ являє собою сукупність правових норм, які регламентують правостосунки при створенні й упровадженні АСУ. Правове забезпечення на етапі розробки АСУ охоплює нормативні акти, що пов'язані з договірними стосунками підрядника і замовника в процесі створення АСУ, з правовим регулюванням різних відхилень у ході цього процесу, а також зумовлені потребою забезпечити процес розробки АСУ різними видами ресурсів. Правове забезпечення на етапі функціонування АСУ передбачає визначення структури АСУ в конкретних галузях державного управління, права, обов'язки і ступінь відповідальності персоналу АСУ, порядок створення і використання інформації в АСУ, процедури її реєстрації, збору, зберігання, передачі і обробки і т. ін.

 Ергономічне забезпечення АСУ (ЕЗ) як сукупність методів і засобів, які використовуються на різних етапах розробки та функціонування АСУ, призначене для створення оптимальних умов високоефективної і безпомилкової діяльності людини, спрямованої на якомога швидше освоєння цієї системи. До складу ЕО входять: комплекс різноманітної документації, яка містить ергономічні вимоги до робочих місць, інформаційних моделей, умов діяльності персоналу, а також набір найдоцільніших способів реалізації цих вимог і здійснення ергономічної експертизи рівня їх реалізації; комплекс методів, навчально-методичної документації і технічних засобів, які забезпечують обгрунтованість вимог до рівня підготовки персоналу, і т. ін.

 2. Функціональний аспект вивчення елементів АСУ. Функціональна частина АСУ

Сукупність функціональних підсистем становить функціональну частину АСУ

Вона визначає склад, порядок і принципи взаємодії функціональних підсистем для досягнення поставленої перед економічним об'єктом як системою мети функціонування. Основні принципи декомпозиції — виокремлення самостійних функціональних підсистем — такі: відносна самостійність кожної з підсистем, тобто наявність конкретного об'єкта управління; наявність відповідного набору функцій і функціональних задач з чітко вираженою локальною метою функціонування; мінімальний склад елементів, що входять до системи; наявність одного або кількох локальних критеріїв, які сприяють оптимізації режиму роботи підсистем і узгоджені з глобальним критерієм оптимізації функціонування АСУ.

Декомпозиція функціональної частини АСУ відбувається не довільно, а з урахуванням певних підходів. Найчастіше використовується структурний і функціональний підходи, пов'язані з дією місцевого та функціонального принципів управління. У разі структурного підходу декомпозицію провадять, виходячи зі структурної організації об'єкта управління. Підсистеми виокремлюються згідно з конкретними підрозділами та службами, які існують на об'єкті управління. При функціональному підході в основу виокремлення підсистем покладаються ознаки, які характеризують функції управління. До них належать фази управління (планування, облік, контроль тощо), періоди (цикли) управління, рівні управління, види керованих ресурсів тощо.

?би?@ ?@??jпцію змістовного узагальнення в навчанні; І. Я. Гольперін, Н. Ф. Тализін і інші обґрунтували теорію поетапного формування розумових дій. Об’єднуючою ідеєю провідних наукових пошуків і педагогічної практики розвиваючого навчання є думка про необхідність істотного розширення сфери розвиваючого впливу навчання. Повноцінний інтелектуальний, соціальний і

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні