ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АСУ

допомогою суспільної практики досягається дозвіл суперечності між школою і життям, між змістом, формами, методами навчання і вимогами суспільства, економіки, культури, науково-технічного прогресу. Цей елемент процесу пізнання є тією системообразуючою ланкою, яка обмежена об’єднує, зв’язує навчання і життя. Завдяки ньому дитяча особа, що розвивається, переходить з світу дитинства до стану дорослої, з школи в життя.

Завершальним елементом структури процесу навчання є педагогічна діагностика. Вона забезпечується сукупністю спеціальних методів, способів і прийомів, направлених на виявлення якості знань, умінь і навиків вчаться, на отримання зворотної інформації про ефективність його повчальної взаємодії з школярами. Діагностика дозволяє педагогу вносити корективи в учбовий процес: змінювати форми навчання, вводити нові методи, своєчасно підтягати відстаючих і забезпечувати можливості просуватися вперед успішним. Серед методів діагностики – індивідуальний і фронтальний усний опит, багатоманітні самостійні письмові роботи, практичні завдання відтворюючого і творчого характеру. Своєчасна і правильна педагогічна діагностика виключає формалізм в роботі вчителя, допомагає йому разом з дітьми більш точно визначити їх здібності і дарування, робити вибір в диференційованому навчанні.

Структура процесу навчання.

 Висновок.

Одним з двох головних процесів, що становлять цілісний педагогічний процес, є процес навчання (учбовий процес).

Сучасна дидактика підкреслює, що задачі учбового процесу не можна зводити лише до формування знань, умінь і навиків. Навчання комплексно впливає на особу, не дивлячись на те що освітня функція понад усе специфічна для цього процесу. Помітимо, що грані між освітою, вихованням і розвитком в їх вузькому значенні вельми відносні і деякі аспекти їх взаємно перехрещуються.

Всі функції навчання не можна уявляти собі як паралельно здійснювані, не перехрещуються лінії в потоці впливів учбового процесу. Всі вони знаходяться в зв’язках, що складно переплітаються: одна передує іншій, є її причиною, інша є її слідством, але і одночасно умовою активізації першопричини.

Основні функції навчання реалізуються на практиці, по-перше, комплексом задач уроку, що включають задачі освіти, виховання і розвитку школярів; по-друге, таким змістом діяльності вчителя і школярів, який би забезпечив реалізацію всіх трьох видів задач з урахуванням того, що на кожному етапі уроку якісь з них розв’язуватимуться в більшому або меншому ступені; по-третє, єдність цих функцій здійснюються поєднанням різноманітних методів, форм і засобів навчання; по-четверте, в процесі контролю і самоконтролю за ходом навчання і при аналізі його результатів одночасно оцінюється хід здійснюється всіх функцій, а не однієї з них.

Аналогічно функціям елементи учбового процесу треба розглядати в закономірному взаємозв’язку. Мета навчання визначає його зміст

Мета і зміст навчання вимагають певних методів, засобів і форм стимулювання і організації навчання. По ходу навчання необхідний поточний контроль і регулювання процесу. Нарешті, всі компоненти процесу навчання в своїй сукупності забезпечують певний результат.

Залежно від специфіки задач навчання, можливостей учнів, рівня їх відношення до навчання ті або інші компоненти процесу будуть застосуються в більшому або меншому ступені, а деколи і взагалі бути відсутній. Таким чином, необхідно творчо підходити до проектування процесу навчання, не допускати шаблонного, незалежно від конкретної ситуації, їх застосування.

Список літератури.

1. Баранів З. П. Єство процесу навчання: - М. : Прометей, 1981. – 357с.

2. Ліхачев Би. Т. Педагогіка. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів пед. учебн. закладів

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні