Філологія і сучасні інформаційні технології

Звичайно, на цьому сумовитому фоні є окремі відрадні виключення, але в цілому такого роду інформація в російськомовному Інтернеті представлена слабо, і зрозуміла відсутність інтересу до неї у більшості фахівців.

Щоб ситуація змінилася до кращого, вимагається наповнити сайти филологически| коректною інформацією і якісно каталогізувати існуючі ресурсы4|. Крім того, програмно-інформаційна складова профільних інтернет-ресурсів повинна створюватися і розвиватися відповідно до реальних потреб філологічної практики. Не секрет, що фахівці-філологи і студенти-гуманітарії, якими б конкретними питаннями вони не займалися, витрачають значну частину свого часу на пошук необхідних видань і релевантних текстових сегментів, на складання і перевірку бібліографічних описів, на багатократне переписування цитат, всілякі сортування і так далі. Йдеться про стандартні процеси, що виконуються вручну будь-яким дослідником, - навіть часткова їх автоматизація полегшує і спрощує операцію текстами. Філологічна праця стає продуктивнішою: швидкість виконання рутинних процедур підвищується в десятки разів, і в результаті вивільняється час для активної творчої роботи.

Окрім загальних завдань інформатизації філологічного знання (пошук і облік інформації, безперечно, відноситься до їх числа), є цілий ряд завдань спеціальних. Приведемо як приклади морфологічний аналіз тексту, граммати-ческую| і віршознавчу розмітку, метатекстовую| розмітку в корпусній лінгвістиці (включаючу інформацію про автора, мову і обставини створення тексту), порівняння текстів і груп текстів по заданих параметрах, побудову покажчиків і списків, проблеми представлення шрифтів та ін. Багато завдань такого роду не лише не вирішено, але навіть не були коректно поставлені. Їх постановка і рішення вимагають проведення фундаментальних досліджень, в яких повинні на рівних брати участь філологи і фахівці в області програмування і інформаційних технологій.

Рішення розглянутих вище завдань мало що дасть за відсутності репрезентативних і якісних інформаційних масивів, що представляють російську мову і російську словесність із старовини і до наших днів

У ці масиви повинні також влитися результати філологічних иссле-дований| і різноманітні довідкові матеріали - био-| і бібліографія, словники, довідники, спеціальні енциклопедії, - тобто та допоміжна інформація, без якої немислима нормальна робота філолога.

5. Оптимальний шлях до рішення перерахованих завдань лежить через створення спеціалізованих повнотекстових інформаційних систем. Залежно від конкретних цілей такі системи можуть бути або зовсім простими, використовуючими одну-две| програмні "надбудови", або комплексними, включаючими програмні, апаратні, технологічні, організаційні і інші компоненти. Ми спробуємо дати перелік основних вимог, що пред'являються до інформаційних систем, розрахованих на філологічну роботу з текстами. Ці вимоги можна розділити на три групи: загальні, інформаційні і функціональні.

Загальні вимоги такі: система повинна підкорятися ясно сформульованій концепції, в якій відбиваються цілі і завдання системи, круг її потенційних споживачів і спосіб поширення інформації. Усі етапи розробки, розвитку і експлуатації інформаційної системи необхідно супроводжувати науковою редакторською роботою, яку беруть на себе компетентні фахівці з відповідних областей знання. Система повинна включати допоміжний довідковий апарат, що спрощує доступ до інформації. У архітектоніці системи слід передбачити подальший розвиток її інформаційної бази і функціональних можливостей.

До інформаційних вимог належать: системність комплектування, що виключає свавілля і стихійність у відборі інформації; структурність інформаційної бази; повнота представлення інформації, необхідної і достатньої для наукових досліджень; авторитетність інформації і відповідність відбираних матеріалів сучасному академічному рівню; ідентифікваність інформаційних об'єктів (для словесних текстів ця вимога зводиться до обов'язкової наявності стандартних бібліографічних описів); точність відтворення інформації (при електронному відтворенні друкарського тексту мають бути адекватно відбита структура і пагінація оригінального видання, правопис

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні