Філософія кохання в творчості письменників кінця ХІХ – середини ХХ століття (на матеріалі творчості Т.Манна, Р.Кіплінга та О.Купріна)

66]. В нашому суспільстві зародилась і пошири­лась байдужість, апатія, заздрість, озлобленість. Все це говорить про гострий дефіцит кохання, звуження сфери його впливу. Сьогодні – чи це буде художня література, мистецтво, релігія чи філософія -потрібно, перш за все, пробуджувати в людині здібність кохати і бути коханою.

Актуальність даної теми визначається тим, що саме кохання сприяє вияву кращих сторін людської душі. Це почуття було і є вічним. Феномен любові проходить через усе наше життя. До цього прекрасного почуття звертались митці усіх часів. Вони змальовували, прославляли та оспівували його у своїх творах. Саме кохання є духовним началом у всіх людських стосунках, тому тема ця завади залишається актуальною.

Мета дипломної роботи: осмислити тему кохання на філософських засадах у творчості письменників к. ХІХ – серед. ХХ ст. - О. І. Купріна, Д. Р. Кіплінга та Т. Манна.

Для досягнення цієї мети необхідним є вирішення в процесі дослідження конкретних завдань, головними серед яких є:

  1. дослідити феномен любові загалом у російській, німецькій та англійській літературі та філософії к. ХІХ - серед. ХХ ст. ;
  2. з’ясувати "купрінське", "маннівське" та "кіплінговське" поняття кохання на матеріалі їхніх творів;
  3. розглянути особливості творчої манері Д. Р. Кіплінга, Т. Манна та О. І. Купріна;
  4. визначити роль "музики кохання" у творах О. І. Купріна та Т. Манна.

Наукова новизна роботи полягає у спробі з’ясувати особливості зображення теми кохання у російській /на матеріалі творчості О. І. Купріна/, німецькій /Т. Манн/ та англійській літературі /Д. Р. Кіплінг/ к. ХІХ -серед. ХХ ст. , простежити їхню схожість, відмінність та своєрідність

Практичне значення роботи полягає у тому, що її матеріали можуть бути використані під час аналізу текстів художніх творів у вузі та школі, а також у курсі "Історія зарубіжної" (російської, англійської, німецької) літератури під час проведення практичних занять, спецкурсів, та спецсемінарів.

Методи дослідження: описовий та зі ставно-порівняльний.

Об’єкт дослідження: філософське осмислення кохання в творчості письменників к. ХІХ – серед. ХХ ст.

Предмет дослідження: твори О. І. Купріна ("Гранатовий браслет", "Суламіф", "Олеся"), Т. Маша ("Маленький пан Фрідеман", "Луїзхен", "Трїстан", "Тоніо Крегер") та Д. Р. Кіплінга ("Ліспет", "Саіс міс Йол", "За межею", "Без благословення церкви", "Через вогонь", "Стріли Амура").

Апробація: виступ на звітній науково-теоретичній конферен­ції студентів, магістрів, викладачів РДГУ (квітень 2007 p. ), підготовлена стаття до наукового студентського збірника "Філоло­гічні витоки".

Структура роботи: дипломна робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків та бібліографії.

Теоретична база дослідження:

У вирішенні поставлених завдань автор дипломної роботи спирається на роботи А. Волкова, П. Н. Беркова, О. Михайлова, В. Афанасьева, Б. Кисельова, Г. Честерсона, Миронова, Адмоні В. та Сїльмана Т. , Русаковой А. В. , Апта С. та інших дослідників»

Розділ 1. Змалювання теми кохання у творах німецьких письменників кінця ХІХ - середини XX ст.  

1. 1. Особливості творчої манери Т. Манна

Т. Манн - один із найбільш відомих письменників XX ст. Все життя він тяжів до філософського осмислення дійсності, і в своїй творчості в якості головної проблеми вважав проблему "життя та мистецтво". Творчість Т. Манна вражає своєю цілеспрямованістю та внутрішньою єдністю. Т. Манн – письменник філософського складу. Тематичні межі його творів - надзвичайно широкі. Не лише життя в

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні