Фінансово-кредитний механізм

повернення позичальником вартості кредитору (операція ПК-ОК) та сплата процента. На цьому етапі завершується рух позиченої вартості і закінчується відносини між кредитором і позичальником щодо даної позички.

   Рух у 5 стадій здійснює лише кредит, що бере участь у формуванні капіталу позичальника. У цьому випадку позичена вартість може тривалий час затримуватися на 3-тій та 4-тій стадіях руху залежно від тривалості процесів виробництва та реалізації. Якщо ж кредит не бере участі у фрмуванні капіталу позичальника, а використовується ним лише як гроші, то 3-тя та 4-та стадія випадають і рух його здійснюється значно швидше.

   Об’єктивний характер кредиту як економічної категорії, наявність його самостійної внутрішньої сутності визначають певні закономірності його руху. Вони безпосередньо випливають з сутності кредиту, і пізнання їх є важливою передумовою ефективної організації та управління кредитними відносинами в країні.

  На мікроекономічному рівні основними закономірностями руху кредиту є:

- зворотність руху вартості, що передана в позичку. Цим рух кредитних коштів істотно відрізняється від власних та бюджетних коштів, які є в обороті позичальника. Власні кошти завжди залишаються в обороті економічного суб’єкта. Одержані з бюджету кошти не мають умови обов’язкового повернення їх у бюджет, вони стають власністю даного суб’єкта

- тимчасовість перебування позиченої вартості в обороті позичальника, яка визначається тривалістю одного кругообороту його капіталу.

- збереження позиченої вартості в процесі руху і повернення її до кредитора в повному обсязі. У цій закономірності центральним місцем є збереження позиченої вартості, тому що повернути позичку можливо і за рахунок іммобілізації власного капіталу позичальника.

- залежність маси наданої позички від наявних обсягів вільних коштів. Ця закономірність зумовлена реальним характером об’єкта кредитуваня.

На макроекономічному рівні закономірності руху кредиту проявляються в такому:

- кількісні параметри розвитку кредиту повинні бути адекватними динаміці обсягів ВВП. Якщо ж темпи розвитку кредитних вкладень істотно випереджатимуть темпи зростання ВВП, відбудеться надмірне розбухання грошового капіталу, виникне загроза фінансової кризи, інфляції.   Якщо ж темпи розвитку кредиту віставатимуть від зростання ВВП, економіці загрожуватиме демонетизація, платіжна криза;

- оскільки кожна позичкова операція є двоякою – як вимога і як зобов’язання, як актив і як пасив, загальні суми кредитних вкладень і позичених ресурсів у макромасштабах завжди балансуються;

- зворотність і платність кредиту робить його найбільш адекватним ринковим умовам інструментом фінансування зростання капіталу в реальному секторі економіки;

- платність кредиту і здатність приносити дохід обом його суб’єктам визначають таку закономірність міжгалузевого руху кредиту, як спрямування коштів із галузей і секторів економіки з низькою рентабельністю у високорентабельні галузі, види виробництва.

Розглянуті закономірності не вичерпують усіх особливостей руху кредиту. Проте і названі дають підстави вважати, що практика управління кредитними відносинами не може будуватися на довільних рішеннях чи однобічних інтересах, а лише на об’єктивних закономірностях руху кредиту, що забезпечують збалансоване дотримання інтересів усіх суб’єктів кредитних відносин.

Основними, найбільш визнаними є такі принципи кредитування:

-         цільове призначення позички;

-         строковість передання коштів кредитором позичальнику;

1 2 3 4 5 6 7 8