Форми обміну науковою інформацією

наукові уста­нови, наукові організації, вищі навчальні заклади III—IV рівнів акредитації, громадські організації у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

 Науково-дослідницькою діяльністю займається значне ко- ло людей. Тих, хто робить це постійно, називають дослідни- ками, науковцями (науковими працівниками), вченими.

 Дослідником називають людину, яка здійснює наукові дослідження. Науковець — це той, хто має відношення до X науки, виробляє нові знання, є спеціалістом у певній галузі (. науки. Вчений — фізична особа, яка провадить фундамен­тальні та (або) прикладні наукові дослідження з метою здо­буття наукових та (або) науково-технічних результатів. На­уковий працівник — вчений, який за основним місцем ро­боти та відповідно до трудоводо договору професійно займається науковою, науково-технічною або науко­во-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію, підтверджену результатами атестації.

Люди науки мають відповідну спеціальність і кваліфіка­цію, працюють як самотужки, так і об'єднуючись у наукові колективи (постійні чи тимчасові), створюють наукові школи. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні