Формування та розвитку страхового ринку в Україні

План 

Вступ 

  1. Перший етап формування та розвитку страхового ринку в Україні (1991-1993 рр) 
  2. Український ринок страхування в 1993-1996 рр
  3. Останній етап формування страхового ринку. Страховий ринок сьогодні.

 

Список використаної літератури

Вступ

Страховий ринок — це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові по­слуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу.

Український страховий ринок перебуває сьогодні на порозі поступового інтегрування у світовий. Тому дуже важливо з'ясу­вати, яке місце посідає страховий ринок у країнах з розвиненою економікою, де страхову галузь визнано однією з найважливі­ших. Вона забезпечує дієву систему захисту майнових прав та ін­тересів усіх громадян і підприємств, підтримання соціальної ста­більності суспільства, економічної безпеки держави, а також є важливим фінансовим інструментом регулювання національної еко­номіки й потужним джерелом акумулювання коштів для їх подаль­шого довготермінового інвестування в народне господарство.

Страхова діяльність належить до найприбутковіших видів сві­тового бізнесу? Так, 2000 року 6 страхових компаній входили до списку 50 найбільших компаній світу. Щорічний світовий обсяг страхових послуг наближається до 2,5 трлн дол. США.

У більшості економічно розвинених країн держава істотно впливає на національний страховий ринок через законодавство й уповноважені страхові організації, в яких вона володіє, як прави­ло, значним пакетом акцій. Завдяки цьому вдається якомога повніше використовувати місткість стра­хового ринку й забезпечувати безпосередній державний контроль за можливими каналами відпливу валюти за кордон.

Останнім часом значно посилилася конкуренція між банківсь­ким та страховим бізнесом, і переможцями в цій конкурентній боротьбі часто виходять страхові компанії. У більшості країн страхові компанії активно залучені до пен­сійного бізнесу, у рамках якого вони активно й успішно конку­рують з іншими інститутами цього ринку (пенсійними фондами і т

ін. ). Реалією сьогодення стала активізація міжнародної діяльності страхових компаній (особливо в Європі зі створенням Європей­ського союзу), а саме злиття страхових компаній, які містяться в різних країнах, і відкриття нових філій за кордоном. З 16 червня 1999 року набула чинності Угода про партнерство між Україною та країнами Євросоюзу в частині банківської та страхової діяль­ності, яка передбачає, зокрема, створення для іноземних страхо­виків умов, не гірших за ті, що існують для страховиків-резидентів. З огляду на сказане страховий ринок України зазнає істотних змін, про які йтиметься далі.

У розвинених країнах страхування є одним із найважливіших секторів національної економіки і забезпечує перерозподіл 8—12 % валового внутрішнього продукту. Загальний обсяг надходжень до бюджетів цих країн від страхової галузі порівнянний з обсягом відповідних надходжень від банківської системи. Акумульовані через страхування грошові кошти є джерелом великих інвестицій. Український страховий ринок порівняно з провідними країнами, де він розвивається протягом кількох століть, ще молодий і перебуває у стадії формування. Тому його частка у вітчизняній економіці ще доволі мала

1. Формування страхового ринку України – перший етап (1991-1993 рр)

Поняття «страховий ринок» у пострадянській економіці скла­лося на початку 90-х років. Саме на цей період припало створен­ня поряд з Держстрахом перших альтернативних страхових орга­нізацій.

Зародження й розвиток страхового ринку України —

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні