Географічна інформаційна система – основний критерій економічного, соціального та культурного розвитку регіону

Географічна інформаційна система – основний критерій економічного, соціального та культурного розвитку регіону.

 Географічна інформація завжди була важливим елементом життя людського суспільства і ключовим засобом вивчення навколишнього світу. Археологи свідчать, що географічні карти з’явилися значно раніше, ніж письменність. Це невипадково, адже і ми, і оточуючі нас об'єкти знаходимось в деяких точках простору, причому для вирішення більшості задач наше географічне положення є важливим і впливає на кінцевий результат.

В сучасних умовах, коли характерними признаками нашого суспільства стала загальна інформатизація, роль географічної інформації значно виросла. Географічна (або просторова, як її іще називають) компонента присутня в більшості даних про реальні об'єкти. Аналізи вчених показують, що від 60 до 90 відсотків даних, які використовуються в області територіального управління, мають просторову природу (в якості однієї із компонентів є географічні координати і, таким чином, вони можуть бути прив'язані до земної поверхні). Цей факт дає можливість використовувати просторові дані як єдиний базис, на який можне бути нанизана вся інформація про навколишній світ.

 Під просторовою інформацією необхідно розуміти таку інформацію, у якої одним із суттєвих атрибутів є просторове положення даного об'єкта. Просторове положення може виражатися в координатах об'єкта, виражених в деякій вибраній системі координат (наприклад, географічні широта і довгота об'єкта), положенні об'єкта в просторі відносно других об'єктів, в адресній інформації і т. д

Ось чому в останні роки отримав розвиток такий клас інформаційних систем, як ГІС, або геоінформаційні системи, що забезпечують збір, зберігання, обробку та відображення і розповсюдження просторової інформації.

 Інформаційні ресурси відносяться до найважливіших ресурсів, без впровадження яких в принципі неможливо виконувати функції управління. Використання інформаційних технологій відображає структуру економіки, що все більше ускладнюється, зміна форм власності та кооперація для вирішення цілого ряду соціально-економічних, природоохоронних та політичних задач. Обґрунтованість, вірність прийняття управлінських рішень залежить від рівня використання інформаційних ресурсів і застосування багатоваріантних оптимізаційних соціально-економічних розрахунків.

 Для одержання та використання органами державної влади достовірної і повної інформації є спеціально організований збір, обробка і подання даних особам, які приймають або готують рішення. Іншими словами, необхідне створення інформаційної індустрії з потужною інфраструктурою, яка забезпечує розподілення видів та обсягів одержаної інформації, юридичну правомірність, повноту, достовірність, актуальність і тощо.

 Така інформаційна інфраструктура реалізується в формі геоінормаційних систем, головною компонентою якою є цифрова топографо-геодезична та картографічна продукція.

 Об'єктивна потреба в просторових даних про місцевість сприяє розвитку ринкових відносин в регіоні.

 Разом з тим, треба зазначити, що в області не належному рівні виконується робота з створення банку геопросторових даних. Негативними явищами, які впливають на збір, обробку, зберігання геопросторових даних є такі:

  • створення малопрофесійних структур картографічного та геоінформаційного напряму;
  • несанкціоноване (піратське) використання державних фондів картографічних матеріалів та інших геоінформаційних ресурсів;
  • посилення впливу відомчої продукції, "приватизація" картографічних матеріалів загальнодержавного призначення;
  • дублювання картографічних матеріалів на одну і ту саму місцевість різними, в тому числі державними структурами;
  • виконання робіт в різних форматах, несумісних між собою.

Внаслідок цього, цифрові картографічні матеріали створюються без необхідного рівня уніфікації як за складом, так і за форматами, відсутнє організаційне та програмно-технічне забезпечення інформаційної технології актуалізації даних. Сучасний стан взаємодії різних інформаційних та геоінформаційних

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні