Головні процеси в розвитку лексичного складу української літературної мови другої половини XIX - початку XX ст.

процеси в російській літературній мові XIX ст. (Лексика русского литературного языка XIX — начала XX века.— M., 1981, с. 24—28, 192-202).

11. Ілюстративний матеріал взято з публіцистичних, художніх творів, листування письменників та громадських діячів зазначеного періоду.

12. Коготкова Т.С. Из историк формирования общественно-политической терминологии (по материалам последних десятилетий XIX в.).— В кн.: Исследования по русской терминологии. М., 1971, с. 150.

13. Процеси термінологічного уточнення суспільно-політичної та економічної лексики під впливом ідей марксизму відбувалися і в інших східнослов'янських мовах (Панько Т. І. Від терміна до системи (становлення марксистсько-ленінської політекономічної термінології у східнослов'янських мовах).— Львів, 1979.— 145с.).

14. У пожовтневий період термінологія різних галузей науки і техніки стала повноправним компонентом образних засобів у художній літературі і публіцистиці, набуваючи в індивідуальному вживанні нових, інколи несподіваних осмислень, викликаних художніми асоціаціями автора. У радянський період процес детермінологізації (особливо термінів іншомовних) виявляє більше специфічних рис порівняно з другою половиною XIX — початку XX ст.

15. Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка (30— 90-е годы XIX века).— М.; Л., 1965, с. 356.

16. Филин Ф. П. Противоречия и развитие языка.— Вопр. языкознания, 1980, № 2, с. 13.

17. Кapnenкo Ю. О. Становлення української літературної мови на Буковині.— Мовозвавство, 1978, № 1, с. 45-46.

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні