Гостра ниркова недостатність при пораненнях і ушкодженнях

План

Гостра ниркова недостатність при пораненнях і ушкодженнях.  

Профілактика.  

Лікування.  

Надання допомоги на етапах медичної евакуації 

Список літератури.  


Гостра ниркова недостатність при пораненнях і ушкодженнях

Серед розладів функцій внутрішніх органів, що виникають у результаті тяжких поранень і закритих ушкоджень, особли­ве місце належить порушенням функції нирок. Ниркові усклад­нення розвиваються в 10 % потерпілих із тяжкою множинною травмою. Гуморальні зрушення, що виникають при дисфункції нирок, мають чітку клінічну картину гострої ниркової недо­статності або уремії.

Гостра ниркова недостатність (ГНН) є захворюванням поліетіологічної природи. Причиною порушення функції нирок мо­жуть бути тяжкі поранення, масивні травми із зовнішньою або внутрішньою крововтратою, тривала гіпотонія, інфекція ран або порожнин, опіки, синдром стискання, переливання несумі­сної крові, гострий гемоліз крові, невідшкодована втрата води й електролітів. Нерідко наявна комбінована дія зазначених па­тологічних чинників.

У патогенезі посттравматичної гострої ниркової недостат­ності основну роль відіграють ішемія нирок й інтоксикація. Нетривалі ішемічні зміни є легко оборотними. Через 1-3 доби після виведення хворого зі стану шоку функція нирок повністю відновлюється. Проте тривалі ішемічні розлади можуть спри­чинити глибокі порушення функції нирок або створити спри­ятливий фон для ушкоджуючої дії токсичних продуктів, які надходять із зруйнованих тканин або крові.

Внаслідок змін мікроциркуляції в судинах нирки знижуєть­ся процес фільтрації в клубочках і утворення первинної сечі. Порушення внутрішньониркової гемодинаміки призводить до блокади обмінних процесів у канальцях, виникнення інтерстиціального набряку, набухання епітеліальних клітин. З дериватів міоглобіну і гемоглобіну, що розпалися, у разі їх високої кон­центрації й уповільненої течії сечі по нефронах, можуть утво­рюватися щільні згустки, що закупорюють просвіти деяких канальців. Тривалі розлади гемодинаміки нирки в поєднанні з інтоксикацією нерідко призводять до осередкових або дифуз­них некрозів її функціональних елементів

Згадані чинники по­рушують нормальну функцію нирки.

Внаслідок описаних змін блокується транспорт натрію, іонів водню, виділення води, порушується й гормональна функція нирки. Все це призводить до різкого зниження виділення води, азотистих шлаків і солей. Знижується діурез, аж до повного його припинення. Виникає уремія.

Клініка гострої ниркової недостатності залежить від основ­ного захворювання, тривалості впливу патологічних чинників і загальної реактивності організму хворого. Розлади сечовиді­лення можуть бути короткочасними і зникають по мірі виве­дення хворого зі стану шоку, гіповолемії, гіпотонії. Вони мо­жуть тривати до 3 тижнів і бути необоротними. Залежно від сту­пеня ушкодження і кількості зруйнованих нефронів по-різному виявлятимуться гуморальні зрушення і клінічна картина за­хворювання, що їх супроводжує.

Порушення функції нирок залежно від клінічної виразності та гуморальних зрушень розділяють на дві форми: субкомпенсовану і декомпенсовану.

Добовий діурез може бути нормальним або навіть підвище­ним.

При субкомпенсованій гострій нирковій недостатності фун­кція нирок порушена частково. Ознаки функціональної недо­статності частіше виникають на 3-5-ту добу після поранення. При цьому погіршується загальний стан потерпілого, з’яв­ляється загальмованість, «оглушення», яке іноді змінюється на неадекватну ейфорію. Пульс прискорений, а за наростання гіперкаліємії він, навпаки, уповільнюється. Артеріальний тиск поступово підвищується.

Введення великих кількостей рідин супроводжується поси­ленням гіпергідратаційного синдрому. Над легенями прослуховується жорстке дихання, а у

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні