Грунт - важливий компонент біосфери і основа життя

План

Поняття про ґрунт, його місце та роль у природі й діяльності людини

Ґрунт — важливий компонент біосфери

Ґрунтовий покрив як об'єкт землекористування

Вплив господарської діяльності на ґрунт

Сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення

Список використаної літератури

 Поняття про ґрунт, його місце та роль у природі й діяльності людини

 З появою землеробства диференціювались поняття “ґрунт” i “земля”. Пiд ґрунтом розуміли – землянистий, розпушений шар, в якому вкоріняються рослини, та як предмет обробiтку. Земля – це дiлянка поверхнi сушi, на якiй проживає людина. Таке уявлення iснувало до появи низки проблем, розв'язання яких неможливе без знання про грунт – голод, малоземелля, катастрофiчна ерозiя, опустелювання, падiння родючостi ґрунтів, зниження урожайностi сiльськогосподарських рослин.

У сучасний період ставлення людині до ґрунту троїсте, як до:

• природного тіла;

• предмета праці;

• продукту працi.

Перше визначення, що таке ґрунт, дав В. В. Докучаєв у науковiй працi “Лекцiї з ґрунтознавства” (1901). У нiй вiн писав, що. . . ґрунт є функцiєю (результатом) вiд материнської породи, клiмату, органiзмiв, рельєфу, помножених на час. Головне, що вiн ставив ґрунт у ряд самостiйних, природних тiл, якi якiсно вiдрiзняються вiд iнших (наприклад, мiнералiв). Це тiло iсторичне, має свій вік, історію утворення, а також зв'язок з iншими явищами i природними тілами.

 Грунт – особливе тiло природи, тобто вiн поєднує живi органiзми i коснi – гiрськi породи, мiнерали, магму.

 До його складу входять мiнерали, живi органiзми, ґрунтовий гумус. Вiн складається з твердої, рiдкої, газової та живої фаз. Грунт утворений з послідовних шарів – генетичних горизонтів, якi змiнюються з глибиною

Вони утворилися з вихiдної гiрської породи в процесi ґрунтоутворення.

 Вертикальна послiдовнiсть горизонтiв утворює ґрунтовий профiль. В основу вчення про ґрунт В. В. Докучаєв поклав генезис: походження, розвиток i еволюцiю ґрунту – самостiйного, природно-iсторичного тiла.

 Елементарною одиницею ґрунту є ґрунтовий індивідуум, який вiдрiзняється вiд iнших навколишнiх тiл. Вiн має визначений простiр у трьох вимірах, об'єм i межi.

 Це найменший об'єм ґрунту, який вiдповiдає мiнiмальнiй горизонтальнiй неоднорiдностi ґрунту за дiагностичними ознаками.

Вiн має розмiр вiд декількох сантиметрів до сотень квадратних метрiв. Форма залежить вiд мiкрорельєфу, будови i характеру гiрських порiд, гiдрогеологiчних умов.

Ряд однакових за площею ґрунтових iндивiдуумiв утворюють елементарний ґрунтовий ареал. Це компонент ґрунтового покриву, який належить до однiєї класифiкацiйної одиницi найнижчого таксономiчного рангу.

 Ґрунт розмiщується мiж лiтосферою, атмосферою i гiдросферою. Вiн формує особливу геосферу – педосферу, або ґрунтовий покрив Землi. Ґрунт є компонентом біосфери, областю поширення життя на Землi. Це зумовлює необхiднiсть його раціонального використання, охорони.

Ґрунт, поряд з рослинами, тваринами, мікроорганізмами, ґрунтовими водами й атмосферним повітрям, є компонентом екосистеми. Вони сформувались у результатi взаємодiї всіх цих компонентів через активну (при житті) i пасивну (після відмирання) дiяльнiсть живих органiзмiв.

 Глобальнi функцiї ґрунту:

 Забезпечення життя на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні